Įrodymų rinkimas

Kroatija

Turinį pateikė
Kroatija

Dėmesio! 2022 m. liepos 1 d. Tarybos direktyva (EB) 1206/2001 pakeista Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/1783.

Pranešimus, pateiktus pagal naująjį reglamentą, galima rasti čia!


2 straipsnis. Prašomieji teismai

Prašomasis teismas, kompetentingas rinkti įrodymus Kroatijoje, yra:

– savivaldybės teismas (općinski sud), kurio teritorijoje reikia atlikti procesinius veiksmus. Tai gali būti vienas ar keli savivaldybės teismai, turintys Kroatijos Respublikos Aukščiausiojo Teismo pirmininko (predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske) leidimą rinkti įrodymus. Teismas ar teismai yra vieno ar kelių apygardos teismų (županijski sudovi) teritorijoje.

Kroatijos Respublikos gaunančiųjų agentūrų (prijamna mjesta) sąrašą, kuriame nurodyti kompetentingų teisminių institucijų pavadinimai, adresai ir geografiniai rajonai, galima rasti teismų duomenų bazėje, kuri prieinama per e. teisingumo portalą.

3 straipsnis. Centrinė įstaiga

Centrinė įstaiga, atsakinga už a) informacijos teikimą teismams, b) visų problemų, kurių gali atsirasti dėl prašymo, sprendimą, c) prašymo persiuntimą kompetentingam teismui išimties tvarka, prašančiojo teismo reikalavimu, yra:

Kroatijos Respublikos teisingumo ministerija (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

tel. +385 1 371 40 00

faksas +385 1 371 45 07

svetainė https://mpu.gov.hr/

5 straipsnis. Kalbos, kuriomis galima užpildyti formas

Kroatijos Respublika priima formas kroatų kalba.

6 straipsnis. Priemonės, kuriomis galima perduoti prašymus ir kitus raštus

Prašymai ir kiti pranešimai gali būti perduodami paštu (o išimtiniais atvejais – faksu arba elektroniniu paštu).

17 straipsnis. Centrinė įstaiga arba kompetentinga institucija (-os), atsakinga už sprendimų dėl prašymų dėl tiesioginio įrodymų rinkimo priėmimą

Kroatijos Respublikos teisingumo ministerija (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

10000 Zagreb

tel. +385 1 371 40 00

faksas +385 1 371 45 07

svetainė https://mpu.gov.hr/

21 straipsnis. Sutartys arba susitarimai, kurių šalimis yra valstybės narės ir kurie atitinka 21 straipsnio 2 dalies reikalavimus

Ryšys su esamais ar būsimais valstybių narių susitarimais arba sutartimis – Kroatijos Respublikos ir kitų valstybių narių susitarimai arba sutartys:

– 1994 m. vasario 7 d. Kroatijos Respublikos ir Slovėnijos Respublikos susitarimas dėl teisinės pagalbos civilinėse ir baudžiamosiose bylose.

Paskutinis naujinimas: 06/03/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.