Įrodymų rinkimas

Lietuva

Turinį pateikė
Lietuva

Dėmesio! 2022 m. liepos 1 d. Tarybos direktyva (EB) 1206/2001 pakeista Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/1783.

Pranešimus, pateiktus pagal naująjį reglamentą, galima rasti čia!


2 straipsnis. Prašomieji teismai

Prašomieji teismai yra pirmąja instancija bylas nagrinėjantys teismai: apylinkių teismai ir įstatymų numatytais atvejais, apygardų teismai. Apygardos teismai, kaip pirmosios instancijos teismai, nagrinėja civilines bylas:

1) kuriose ieškinio suma didesnė kaip keturiasdešimt trys tūkstančiai penki šimtai eurų, išskyrus šeimos ir darbo teisinių santykių bylas ir bylas dėl neturtinės žalos atlyginimo;

2) dėl autorinių neturtinių teisinių santykių;

3) dėl civilinių viešo konkurso teisinių santykių;

4) dėl bankroto ir restruktūrizavimo, išskyrus bylas dėl fizinių asmenų bankroto;

5) kurių viena šalis yra užsienio valstybė;

6) pagal ieškinius dėl priverstinio akcijų (dalių, pajų) pardavimo;

7) pagal ieškinius dėl juridinio asmens veiklos tyrimo;

8) dėl turtinės ir neturtinės žalos, padarytos pažeidžiant nustatytas pacientų teises, atlyginimo;

9) kitas civilines bylas, kurias pagal įstatymus kaip pirmosios instancijos teismas nagrinėja apygardos teismai.

3 straipsnis. Centrinė įstaiga

Centrinė įstaiga yra: Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Gedimimo pr. 30
LT-01104 Vilnius

Telefonas: +370 5 266 2984/ +370 5 266 29 38/ +370 5 266 29 42/ +370 5 266 2941
Faksas: +370 5 262 59 40 / +370 5 2662854
El. paštas: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasrastine@tm.lt

5 straipsnis. Kalbos, kuriomis galima užpildyti formas

Lietuvos Respublika priima formas, užpildytas ne tik lietuvių, bet taip pat ir anglų ar prancūzų kalba.

6 straipsnis. Priemonės, kuriomis galima perduoti prašymus ir kitus raštus

Prašymai rinkti įrodymus priimami paštu ir faksu.

17 straipsnis. Centrinė įstaiga arba kompetentinga institucija (-os), atsakinga už sprendimų dėl prašymų dėl tiesioginio įrodymų rinkimo priėmimą

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Gedimimo pr. 30
LT-01104 Vilnius

Telefonas: +370 5 266 2984/ +370 5 266 29 38/ +370 5 266 29 42/ +370 5 266 2941
Faksas: +370 5 262 59 40 / +370 5 2662854
El. pašta: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasrastine@tm.lt

21 straipsnis. Sutartys arba susitarimai, kurių šalimis yra valstybės narės ir kurie atitinka 21 straipsnio 2 dalies reikalavimus

Lietuva su valstybėmis narėmis nėra sudariusi sutarčių ar susitarimų, nurodytų 21 straipsnio 2 dalyje, t. y. dėl tolesnio įrodymų rinkimo palengvinimo.

Paskutinis naujinimas: 28/07/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.