Pierādījumu iegūšana

Austrija

Saturu nodrošina
Austrija

KOMPETENTU TIESU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Austrija

Pierādījumu iegūšana


*jāaizpilda obligāti

2. pants – Saņēmēja tiesas

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

3. pants – Centrālā institūcija

Visā Austrijā centrālā struktūra saskaņā ar regulas 3. panta 1. punktu un kompetentā iestāde saskaņā ar 3. panta 3. punktu un saistībā ar 17. pantu ir

Bundesministerium für Justiz (Federālā Tieslietu ministrija)

Museumstrasse 7

1070 Vīne

Tālr.: (43-1) 52 1 52 2147

Fakss: (43-1) 52 1 52 2829

E-pasts: team.z@bmj.gv.at

5. pants – Valodas, kas ir pieņemamas veidlapu aizpildīšanai

Veidlapas var aizpildīt vācu vai angļu valodā.

6. pants – Pieprasījumu un citu paziņojumu nosūtīšanai pieņemamie līdzekļi

Lūgumus var iesniegt, izmantojot pastu, kurjerpastu vai faksu.

17. pants – Centrālā institūcija vai kompetentā(-ās) iestāde(-es), kas atbild par lēmumu pieņemšanu attiecībā uz pieprasījumiem tiešai pierādījumu iegūšanai

Bundesministerium für Justiz (Federālā Tieslietu ministrija)

Museumstrasse 7

1070 Vīne

Tālr.: (43-1) 52 1 52 2147

Fakss: (43-1) 52 1 52 2829

E-pasts: team.z@bmj.gv.at

21. pants – Nolīgumi vai vienošanās, kuros dalībvalstis ir puses un kuri atbilst 21. panta 2. punkta nosacījumiem

Pašlaik netiek plānots pagarināt kādu no divpusējiem nolīgumiem.

Lapa atjaunināta: 23/05/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.