Pierādījumu iegūšana

Bulgārija

Saturu nodrošina
Bulgārija

KOMPETENTU TIESU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Bulgārija

Pierādījumu iegūšana


*jāaizpilda obligāti

2. pants – Saņēmēja tiesas

Pieprasījumus pierādījumu iegūšanai vajadzētu sūtīt tai rajona tiesai [rayonen sad], kuras jurisdikcijā pierādījumi jāiegūst (Civilprocesa likuma 617. panta 1. punkts).

Kompetentā tiesa sniegt atļauju tiešai pierādījumu iegūšanai Bulgārijas Republikā ir tā apgabaltiesa [okrazhen sad], kuras jurisdikcijā pierādījumi jāiegūst (Civilprocesa likuma 617. panta 2. punkts).

Kompetento tiesu var atrast, izmantojot portāla meklēšanas funkciju.

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

3. pants – Centrālā institūcija

Tieslietu ministrija (Министерството на правосъдието)

Starptautiskās juridiskās sadarbības un Eiropas lietu direktorāts (Дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси")

Starptautiskās sadarbības civillietās nodaļa (Отдел "Сътрудничество по гражданско-правни въпроси")

Tālr.: (+359 2) 9237544

Fakss: (+359 2) 9809223

Adrese: Ulitsa Slavyanska 1, 1040 Sofia

Bulgaria

5. pants – Valodas, kas ir pieņemamas veidlapu aizpildīšanai

Citas dalībvalsts pieprasījumi par pierādījumu vākšanu un paziņojumi ir jāsagatavo bulgāru valodā, vai tiem ir jāpievieno tulkojums bulgāru valodā. (Civilprocesa kodeksa 618. pants)

6. pants – Pieprasījumu un citu paziņojumu nosūtīšanai pieņemamie līdzekļi

Tehniskie līdzekļi pieprasījumu saņemšanai, kas pieejami sarakstā norādītajām tiesām, ievērojot 2. panta 2. punktu, ir: pa pastu, izmantojot kurjeru pakalpojumus, nosūtot ierakstītu vēstuli ar apstiprinājumu par saņemšanu un pa faksu.

17. pants – Centrālā institūcija vai kompetentā(-ās) iestāde(-es), kas atbild par lēmumu pieņemšanu attiecībā uz pieprasījumiem tiešai pierādījumu iegūšanai

Kompetentā tiesa sniegt atļauju tiešai pierādījumu iegūšanai Bulgārijas Republikā ir tā apgabaltiesa [okrazhen sad], kuras jurisdikcijā pierādījumi jāiegūst (Civilprocesa likuma 617. panta 2. punkts).

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

21. pants – Nolīgumi vai vienošanās, kuros dalībvalstis ir puses un kuri atbilst 21. panta 2. punkta nosacījumiem

Bulgārijas Republika neuztur un nav noslēgusi nolīgumus vai vienošanos ar citām ES dalībvalstīm, kuru mērķis būtu atvieglot pierādījumu vākšanu un kuri būtu jāsaskaņo ar šo regulu.

Regula ir piemērojama prioritāri attiecībā uz nolīgumiem, ko Bulgārijas Republika noslēgusi ar citām dalībvalstīm, tiktāl, ciktāl tas attiecas uz pierādījumu iegūšanu civillietās un komerclietās.

Lapa atjaunināta: 26/10/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.