Pierādījumu iegūšana

Horvātija

Saturu nodrošina
Horvātija

Uzmanību! Padomes Regula (EK) Nr. 1206/2001 no 2022. gada 1. jūlija ir aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1783.

Saskaņā ar jauno regulu veiktie paziņojumi atrodami šeit!


2. pants – Saņēmēja tiesas

Pieprasījuma saņēmēja tiesa, kas ir kompetentā tiesa attiecībā uz pierādījumu iegūšanu Horvātijā, ir:

–          municipālā tiesa (općinski sud), kuras teritorijā ir veicamas procesuālās darbības. Tas nozīmē, ka var būt viena vai vairākas municipālās tiesas, kurām ir Horvātijas Republikas Augstākās tiesas priekšsēdētāja (predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske) atļauja iegūt pierādījumus. Šāda tiesa vai tiesas ietilpst vienas vai vairāku županiju tiesu (županijski sudovi) teritoriālajā jurisdikcijā.

Horvātijas Republikas saņemošo aģentūru (prijamna mjesta) saraksts, kurā norādīti kompetento tiesu iestāžu nosaukumi, adreses un ģeogrāfiskās darbības teritorijas, ir atrodams tiesu datubāzē, kam var piekļūt no e-tiesiskuma portāla.

3. pants – Centrālā institūcija

Galvenā iestāde, kas atbild par a) informācijas sniegšanu tiesām; b) risinājumu rašanu grūtībām, kas var rasties attiecībā uz pieprasījumu, c) pieprasījuma nosūtīšanu — izņēmuma gadījumos un pēc prasītājas tiesas lūguma — kompetentajai tiesai, ir šāda:

Horvātijas Republikas Tieslietu ministrija (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

tālr.: +385 1 371 40 00

fakss: +385 1 371 45 07

tīmekļa vietne: https://mpu.gov.hr/

5. pants – Valodas, kas ir pieņemamas veidlapu aizpildīšanai

Horvātijas Republikā pieņem veidlapas, kas aizpildītas horvātu valodā.

6. pants – Pieprasījumu un citu paziņojumu nosūtīšanai pieņemamie līdzekļi

Pieprasījumus un citus paziņojumus var nosūtīt pa pastu (un izņēmuma gadījumos pa faksu vai e-pastu).

17. pants – Centrālā institūcija vai kompetentā(-ās) iestāde(-es), kas atbild par lēmumu pieņemšanu attiecībā uz pieprasījumiem tiešai pierādījumu iegūšanai

Horvātijas Republikas Tieslietu ministrija

Ulica grada Vukovara 49

10000 Zagreb

tālr.: +385 1 371 40 00

fakss: +385 1 371 45 07

tīmekļa vietne: https://mpu.gov.hr/

21. pants – Nolīgumi vai vienošanās, kuros dalībvalstis ir puses un kuri atbilst 21. panta 2. punkta nosacījumiem

Saistība ar esošiem vai nākotnes nolīgumiem vai vienošanās dokumentiem starp dalībvalstīm — nolīgumi vai vienošanās starp Horvātijas Republiku un citām dalībvalstīm:

– 1994. gada 7. februāra Nolīgums starp Horvātijas Republiku un Slovēnijas Republiku par tiesisko palīdzību krimināllietās.

Lapa atjaunināta: 06/03/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.