Pierādījumu iegūšana

Igaunija

Saturu nodrošina
Igaunija

Uzmanību! Padomes Regula (EK) Nr. 1206/2001 no 2022. gada 1. jūlija ir aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1783.

Saskaņā ar jauno regulu veiktie paziņojumi atrodami šeit!


2. pants – Saņēmēja tiesas

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

3. pants – Centrālā institūcija

Tieslietu ministrija (Justiitsministeerium)

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

Estonia

Tālr.: (372) 620 8183

Fakss: (372) 620 8109

E-pasts: central.authority@just.ee

5. pants – Valodas, kas ir pieņemamas veidlapu aizpildīšanai

Pieprasījumi un paziņojumi tiek sagatavoti saņēmējas dalībvalsts oficiālajā valodā, proti, igauņu valodā.

6. pants – Pieprasījumu un citu paziņojumu nosūtīšanai pieņemamie līdzekļi

Pieprasījumus var sūtīt pa pastu, faksu vai e-pastu.

17. pants – Centrālā institūcija vai kompetentā(-ās) iestāde(-es), kas atbild par lēmumu pieņemšanu attiecībā uz pieprasījumiem tiešai pierādījumu iegūšanai

Tieslietu ministrija (Justiitsministeerium)

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

Estonia

Tālr.: (372) 620 8183

Fakss: (372) 620 8109

E-pasts: central.authority@just.ee

21. pants – Nolīgumi vai vienošanās, kuros dalībvalstis ir puses un kuri atbilst 21. panta 2. punkta nosacījumiem

Līgums par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām starp Latvijas Republiku, Igaunijas Republiku un Lietuvas Republiku.

Igaunijas un Polijas Nolīgums par juridiskās palīdzības piešķiršanu un tiesiskajām attiecībām civillietās, darba tiesību lietās un krimināllietās.

Lapa atjaunināta: 26/07/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.