Pierādījumu iegūšana

Francija

Saturu nodrošina
Francija

Uzmanību! Padomes Regula (EK) Nr. 1206/2001 no 2022. gada 1. jūlija ir aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1783.

Saskaņā ar jauno regulu veiktie paziņojumi atrodami šeit!


2. pants – Saņēmēja tiesas

Francijā izpildīt pieprasījumus par pierādījumu iegūšanu civillietās un komerclietās kompetentas ir tikai tiesu iestādes.

Tiesu iestāde ar teritoriālo jurisdikciju ir tā tiesa, kuras jurisdikcijā ir jāizpilda pieprasījums par pierādījumu iegūšanu.

Kompetento tiesu un tās kontaktinformāciju var atrast Eiropas Tiesu atlantā, kas pieejams e-tiesiskuma portālā.

3. pants – Centrālā institūcija

Francija par vienīgo institūciju ar valsts jurisdikciju izraudzījās Tieslietu ministrijas Departaments jautājumos par savstarpējo palīdzību, starptautiskajām privāttiesībām un Eiropas tiesībām (Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)), kura kontaktinformācija ir šāda:

Adrese:

Ministère de la Justice

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)

13 Place Vendôme

75042, PARIS Cedex 01

Tālr.: 00 33 (0)1 44 77 61 05

Fakss: 00 33 (0)1 44 77 61 22

E-pasta adrese: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

5. pants – Valodas, kas ir pieņemamas veidlapu aizpildīšanai

Veidlapas, ko nosūta tiesu iestādēm un Francijas centrālajai institūcijai, jāsagatavo vai jāiztulko franču valodā.

6. pants – Pieprasījumu un citu paziņojumu nosūtīšanai pieņemamie līdzekļi

Pieprasījumus Francijas tiesām un Francijas centrālajai institūcijai var nosūtīt pa pastu, faksu vai e-pastu.

17. pants – Centrālā institūcija vai kompetentā(-ās) iestāde(-es), kas atbild par lēmumu pieņemšanu attiecībā uz pieprasījumiem tiešai pierādījumu iegūšanai

Ministère de la Justice

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)

13 Place Vendôme

75042, PARIS Cedex 01

Tālr.: 00 33 (0)1 44 77 61 05

Fakss: 00 33 (0)1 44 77 61 22

E-pasta adrese: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

21. pants – Nolīgumi vai vienošanās, kuros dalībvalstis ir puses un kuri atbilst 21. panta 2. punkta nosacījumiem

N/A

Lapa atjaunināta: 26/07/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.