Pierādījumu iegūšana

Vācija

Saturu nodrošina
Vācija

Uzmanību! Padomes Regula (EK) Nr. 1206/2001 no 2022. gada 1. jūlija ir aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1783.

Saskaņā ar jauno regulu veiktie paziņojumi atrodami šeit!


KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Vācija

Pierādījumu iegūšana


*jāaizpilda obligāti

2. pants – Saņēmēja tiesas

Pierādījumu iegūšanas nolūkā pieprasījumu saņēmusī tiesa regulas 2. panta 1. punkta izpratnē ir apgabaltiesa (Amtsgericht), kuras darbības teritorijā notiek tiesvedība. Federālo zemju valdības var izdot izpildu rīkojumu, kas uzdod vienai tiesai veikt pieprasījumu saņēmušās tiesas uzdevumus darbības teritorijās, uz kurām attiecas vairākas vietējās apgabaltiesas.

3. pants – Centrālā institūcija

Katrā federālajā zemē centrālās iestādes uzdevumu veic federālās zemes valdības izraudzīta iestāde. Parasti šīs iestādes ir federālās zemes tiesu iestādes vai federālās zemes Augstākā reģionālā tiesa (Oberlandesgericht).

5. pants – Valodas, kas ir pieņemamas veidlapu aizpildīšanai

Saskaņā ar regulu pieprasījumus un paziņojumus, kā arī veidlapu (pieteikumu) aizpilda tikai vācu valodā.

6. pants – Pieprasījumu un citu paziņojumu nosūtīšanai pieņemamie līdzekļi

Pieejami šādi saņemšanas veidi:

— dokumentu saņemšanai un nosūtīšanai: pasts, tostarp privāta kurjera pakalpojumi,

— neformālai saziņai: tālrunis un e-pasts.

17. pants – Centrālā institūcija vai kompetentā(-ās) iestāde(-es), kas atbild par lēmumu pieņemšanu attiecībā uz pieprasījumiem tiešai pierādījumu iegūšanai

Katrā federālajā zemē centrālās iestādes uzdevumu veic federālās zemes valdības izraudzīta iestāde. Parasti šīs iestādes ir federālās zemes tiesu iestādes vai federālās zemes Augstākā reģionālā tiesa (Oberlandesgericht).

Lapa atjaunināta: 08/07/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.