Pierādījumu iegūšana

Ungārija

Saturu nodrošina
Ungārija

Uzmanību! Padomes Regula (EK) Nr. 1206/2001 no 2022. gada 1. jūlija ir aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1783.

Saskaņā ar jauno regulu veiktie paziņojumi atrodami šeit!


2. pants – Saņēmēja tiesas

Tiesiskās palīdzības lūgumu izpilde attiecībā uz pierādījumu iegūšanu ir tās rajona tiesas jurisdikcijā un kompetencē (Budapeštā Budas Centra rajona tiesa (Budai Központi Kerületi Bíróság)), kuras piekritības teritorijā:

a)    ir uzklausāmās personas domicils vai pastāvīgā dzīvesvieta Ungārijā;

b)   atrodas pārbaudes priekšmets;

c)    ir vispraktiskāk iegūt pierādījumus, jo īpaši tad, ja vairāku uzklausāmo personu domicils vai pastāvīgā dzīvesvieta un/vai vairāki pārbaudes priekšmeti ir vairāku tiesu piekritības teritorijā.

3. pants – Centrālā institūcija

Ungārijā centrālās struktūras uzdevumus veic par tiesu sistēmu atbildīgais ministrs.

Tieslietu ministrija (Igazságügyi Minisztérium)

Starptautisko privāttiesību departaments (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Adrese: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Pasta adrese: Pf. 2., 1357 Budapest

Tālr.: +36 1 795 3188, +36 1 795 5397

Fakss: +36 1 550 3946

E-pasts: nmfo@im.gov.hu

Valodas: ungāru, vācu, angļu un franču.

5. pants – Valodas, kas ir pieņemamas veidlapu aizpildīšanai

Ungārijas tiesas pieņem pieteikumus ungāru, angļu vai vācu valodā.

6. pants – Pieprasījumu un citu paziņojumu nosūtīšanai pieņemamie līdzekļi

Ungārijas tiesas pieņem pieteikumus pa pastu, faksu vai elektroniski.

17. pants – Centrālā institūcija vai kompetentā(-ās) iestāde(-es), kas atbild par lēmumu pieņemšanu attiecībā uz pieprasījumiem tiešai pierādījumu iegūšanai

Ungārijā centrālās struktūras uzdevumus veic par tiesu sistēmu atbildīgais ministrs.

Tieslietu ministrija (Igazságügyi Minisztérium)

Starptautisko privāttiesību departaments (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Adrese: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Pasta adrese: Pf. 2., 1357 Budapest

Tālr.: +36 1 795 3188, +36 1 795 5397

Fakss: +36 1 550 3946

E-pasts: nmfo@im.gov.hu.

Lapa atjaunināta: 02/01/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.