Pierādījumu iegūšana

Itālija

Saturu nodrošina
Itālija

KOMPETENTU TIESU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Itālija

Pierādījumu iegūšana


*jāaizpilda obligāti

2. pants – Saņēmēja tiesas

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

3. pants – Centrālā institūcija

Tieslietu ministrija (Ministero della Giustizia)

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale

Tālr.: +39 06 6885 2633

Fakss: +39 06 6889 7529

E-pasts: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70 - 00186 Rome

5. pants – Valodas, kas ir pieņemamas veidlapu aizpildīšanai

Itāļu valodā

Vai arī pieprasījuma iesniedzējas valsts valodā aizpildītas veidlapas ar nosacījumu, ka tām pievienots tulkojums itāļu valodā, ko apstiprinājusi valsts iestāde vai oficiāli iecelts tulkotājs.

6. pants – Pieprasījumu un citu paziņojumu nosūtīšanai pieņemamie līdzekļi

Pieprasījumus par pierādījumu iegūšanu var nosūtīt pa pastu vai faksu.

17. pants – Centrālā institūcija vai kompetentā(-ās) iestāde(-es), kas atbild par lēmumu pieņemšanu attiecībā uz pieprasījumiem tiešai pierādījumu iegūšanai

Tieslietu ministrija (Ministero della Giustizia)

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale

Tālr.: +39 06 6885 2633

Fakss: +39 06 6889 7529

E-pasts: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70 - 00186 Rome

21. pants – Nolīgumi vai vienošanās, kuros dalībvalstis ir puses un kuri atbilst 21. panta 2. punkta nosacījumiem

Itālija neparedz iespēju saglabāt vai slēgt nolīgumus vai vienošanās ar citām ES dalībvalstīm, lai vienkāršotu pierādījumu iegūšanu, jo tā uzskata Regulas (EK) Nr. 1206/2001 noteikumus par atbilstošiem un pietiekamiem.

Lapa atjaunināta: 12/07/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.