Pierādījumu iegūšana

Lietuva

Saturu nodrošina
Lietuva

Uzmanību! Padomes Regula (EK) Nr. 1206/2001 no 2022. gada 1. jūlija ir aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1783.

Saskaņā ar jauno regulu veiktie paziņojumi atrodami šeit!


2. pants – Saņēmēja tiesas

Tiesas, kas saņem pieprasījumus, ir pirmās instances tiesas: rajona tiesas un likumā noteiktos gadījumos - apgabala tiesas. Apgabala tiesas kā pirmās instances tiesas izskata šādas civillietas:

1) prasības, kuru vērtība pārsniedz EUR 43 500, izņemot lietas saistībā ar ģimenes tiesībām, nodarbinātības attiecībām vai prasības par nemateriāla kaitējuma atlīdzību.

2) prasības saistībā ar intelektuālo īpašumu saskaņā ar autortiesībām;

3) prasības saistībā ar tiesiskajām attiecībām, kas izriet no iepirkuma;

4) prasības saistībā ar maksātnespēju un reorganizāciju, izņemot lietas par fizisko personu maksātnespēju;

5) prasības, kurās viena no pusēm ir ārvalsts;

6) prasības saistībā ar kapitāla daļu obligātu pārdošanu (procenti, dalībnieku kapitāldaļas);

7) prasības saistībā ar juridiskas personas darbību izmeklēšanu;

8) prasības par zaudējumu vai nemateriāla kaitējuma atlīdzību, ja pārkāptas pacientu tiesības;

9) citas civillietas, kuras saskaņā ar likumu pirmaja instancē izskata apgabala tiesas.

3. pants – Centrālā institūcija

Centrālā iestāde ir: Lietuvas Republikas Tieslietu ministrija

Lietuvas Republikas Tieslietu ministrija
Gedimimo pr. 30
LT-01104 Vilnius

Tālrunis: +370 5 266 2984/ +370 5 266 29 38/ +370 5 266 29 42/ +370 5 266 2941
Fakss: +370 5 262 59 40 / +370 5 2662854
E-pasts: rastine@tm.lt

5. pants – Valodas, kas ir pieņemamas veidlapu aizpildīšanai

Papildus lietuviešu valodai Lietuvas Republika pieņems pieteikuma veidlapas, kas aizpildītas angļu vai franču valodā.

6. pants – Pieprasījumu un citu paziņojumu nosūtīšanai pieņemamie līdzekļi

Pieteikumus pierīdījumu iegūšanai pieņem pa pastu vai faksu.

17. pants – Centrālā institūcija vai kompetentā(-ās) iestāde(-es), kas atbild par lēmumu pieņemšanu attiecībā uz pieprasījumiem tiešai pierādījumu iegūšanai

Lietuvas Republikas Tieslietu ministrija
Gedimimo pr. 30
LT-01104 Vilnius

Tālrunis: +370 5 266 2984/ +370 5 266 29 38/ +370 5 266 29 42/ +370 5 266 2941
Fakss: +370 5 262 59 40 / +370 5 2662854
E-pasts: rastine@tm.lt

21. pants – Nolīgumi vai vienošanās, kuros dalībvalstis ir puses un kuri atbilst 21. panta 2. punkta nosacījumiem

Lietuva nav noslēgusi nevienu nolīgumu vai vienošanos ar dalībvalstīm par pierādījumu atvieglotu iegūšanu, kā minēts 21.panta 2. punktā.

Lapa atjaunināta: 26/07/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.