Pierādījumu iegūšana

Nīderlande

Saturu nodrošina
Nīderlande

Uzmanību! Padomes Regula (EK) Nr. 1206/2001 no 2022. gada 1. jūlija ir aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1783.

Saskaņā ar jauno regulu veiktie paziņojumi atrodami šeit!


2. pants – Saņēmēja tiesas

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

3. pants – Centrālā institūcija

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas nīderlandiešu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Centrālās institūcijas, kas veic regulas 3. panta 1. punktā norādītos pienākumus, nosaukums un adrese:

Raad voor de Rechtspraak

Kneuterdijk 1, 2514 EM Den Haag

Postbus 90613, 2509 LP 's-Gravenhage

Tālrunis: 070 361 9723

Fakss: 070 361 9715

Raad voor de Rechtspraak ir vienīgā centrālā institūcija, kas ir kompetenta visos gadījumos veikt regulas 3. pantā minētos uzdevumus.

5. pants – Valodas, kas ir pieņemamas veidlapu aizpildīšanai

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas nīderlandiešu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Otra valoda, kurā atbilstoši Regulas 5. pantam var iesniegt pieprasījumus, ir angļu valoda.

6. pants – Pieprasījumu un citu paziņojumu nosūtīšanai pieņemamie līdzekļi

Dokumentus Nīderlandes tiesām var nosūtīt pa faksu.

17. pants – Centrālā institūcija vai kompetentā(-ās) iestāde(-es), kas atbild par lēmumu pieņemšanu attiecībā uz pieprasījumiem tiešai pierādījumu iegūšanai

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas nīderlandiešu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Kompetentās iestādes, kas atbildīgas par lēmumu pieņemšanu par pieprasījumiem atbilstoši regulas 17. pantam ir šādas:

Hāgas rajona tiesa

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ The Hague

Postbus 20302, 2500 EH The Hague

Tālrunis: 070 381 3495

Fakss: 070 381 1972

Hāgas rajona tiesa ir vienīgā kompetentā iestāde, kas ir kompetenta attiecībā uz visiem jautājumiem atbilstoši 17. pantam.

Lapa atjaunināta: 13/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.