Pierādījumu iegūšana

Nīderlande

Saturu nodrošina
Nīderlande

KOMPETENTU TIESU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Nīderlande

Pierādījumu iegūšana


*jāaizpilda obligāti

2. pants – Saņēmēja tiesas

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

3. pants – Centrālā institūcija

Centrālās institūcijas, kas veic regulas 3. panta 1. punktā norādītos pienākumus, nosaukums un adrese:

Raad voor de Rechtspraak

Kneuterdijk 1, 2514 EM Den Haag

Postbus 90613, 2509 LP 's-Gravenhage

Tālrunis: 070 361 9723

Fakss: 070 361 9715

Raad voor de Rechtspraak ir vienīgā centrālā institūcija, kas ir kompetenta visos gadījumos veikt regulas 3. pantā minētos uzdevumus.

5. pants – Valodas, kas ir pieņemamas veidlapu aizpildīšanai

Otra valoda, kurā atbilstoši Regulas 5. pantam var iesniegt pieprasījumus, ir angļu valoda.

6. pants – Pieprasījumu un citu paziņojumu nosūtīšanai pieņemamie līdzekļi

Dokumentus Nīderlandes tiesām var nosūtīt pa faksu.

17. pants – Centrālā institūcija vai kompetentā(-ās) iestāde(-es), kas atbild par lēmumu pieņemšanu attiecībā uz pieprasījumiem tiešai pierādījumu iegūšanai

Kompetentās iestādes, kas atbildīgas par lēmumu pieņemšanu par pieprasījumiem atbilstoši regulas 17. pantam ir šādas:

Hāgas rajona tiesa

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ The Hague

Postbus 20302, 2500 EH The Hague

Tālrunis: 070 381 3495

Fakss: 070 381 1972

Hāgas rajona tiesa ir vienīgā kompetentā iestāde, kas ir kompetenta attiecībā uz visiem jautājumiem atbilstoši 17. pantam.

Lapa atjaunināta: 21/03/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.