Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Pierādījumu iegūšana

Ziemeļīrija

Saturu nodrošina
Ziemeļīrija

2. pants – Saņēmēja tiesas

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

3. pants – Centrālā institūcija

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

5. pants – Valodas, kas ir pieņemamas veidlapu aizpildīšanai

Angļu un franču valoda.

6. pants – Pieprasījumu un citu paziņojumu nosūtīšanai pieņemamie līdzekļi

Pieprasījumus visos gadījumos, izņemot rīkojumus par uzturēšanas pabalstu savstarpēju piedziņu, kompetentās tiesas pieņem tikai pa pastu.

Saskaņā ar noteiktajām procedūrām rīkojumus par uzturēšanas pabalstu savstarpēju piedziņu var pieņemt pa pastu, faksu vai e-pastu.

17. pants – Centrālā institūcija vai kompetentā(-ās) iestāde(-es), kas atbild par lēmumu pieņemšanu attiecībā uz pieprasījumiem tiešai pierādījumu iegūšanai

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

21. pants – Nolīgumi vai vienošanās, kuros dalībvalstis ir puses un kuri atbilst 21. panta 2. punkta nosacījumiem

Apvienotā Karaliste neplāno saglabāt nekādus divpusējus nolīgumus ar pārējām dalībvalstīm attiecībā uz pierādījumu iegūšanu starp Apvienoto Karalisti un pārējām dalībvalstīm. Tomēr tā ir informējusi dalībvalstis, ar kurām tai ir divpusēji nolīgumi, ka tā vēlas, lai šos nolīgumus turpinātu piemērot lietās starp šīm dalībvalstīm un Apvienotās Karalistes aizjūras teritorijām, kas nav Eiropas Savienības daļa.

Valstis, ar kurām Apvienotajai Karalistei ir divpusēji nolīgumi, un šo nolīgumu datumi ir šādi:

Austrija 31/03/31    Grieķija 07/02/36

Beļģija 21/06/22          Itālija 17/12/30

Dānija 29/11/32          Nīderlande 31/05/32

Somija 11/08/33          Portugāle 09/07/31

Francija 02/02/22        Spānija 27/06/29

Vācija 20/03/28          Zviedrija 28/08/30

Apvienotās Karalistes aizjūras teritorijas ārpus Eiropas Savienības, uz kurām turpinās attiekties divpusējie nolīgumi, ir šādas:

Normandijas salas

Menas Sala

Angilja

Bermudu Salas

Britu Virdžīnu Salas

Kaimanu Salas

Folklenda Salas un tai piederīgās teritorijas

Montserrata

Akrotiri un Dekelijas suverēnās bāzes apgabals (Kipra)

Svētās Helēnas sala un tai piederīgās teritorijas

Tērksas un Kaikosas Salas

Lapa atjaunināta: 17/08/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.