Pierādījumu iegūšana

Polija

Saturu nodrošina
Polija

Uzmanību! Padomes Regula (EK) Nr. 1206/2001 no 2022. gada 1. jūlija ir aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1783.

Saskaņā ar jauno regulu veiktie paziņojumi atrodami šeit!


2. pants – Saņēmēja tiesas

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

3. pants – Centrālā institūcija

Centrālā institūcija, kas minēta 3. pantā, ir: Tieslietu ministrija (Ministerstwo Sprawiedliwości), Starptautiskās sadarbības un cilvēktiesību departaments (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)

Tieslietu ministrija (Ministerstwo Sprawiedliwości)
Starptautiskās sadarbības un cilvēktiesību departaments (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warsaw

Tālr./Fakss: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49
E-pasts: dwmpc@ms.gov.pl

Valodas: poļu, angļu, vācu un franču.

5. pants – Valodas, kas ir pieņemamas veidlapu aizpildīšanai

Saskaņā ar 5. pantu pieteikumu pieņemšanas valoda ir poļu valoda.

6. pants – Pieprasījumu un citu paziņojumu nosūtīšanai pieņemamie līdzekļi

Dokumentus var nosūtīt tikai pa pastu.

17. pants – Centrālā institūcija vai kompetentā(-ās) iestāde(-es), kas atbild par lēmumu pieņemšanu attiecībā uz pieprasījumiem tiešai pierādījumu iegūšanai

Tieslietu ministrija (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Starptautiskās sadarbības un cilvēktiesību departaments (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warsaw

Tālr./Fakss: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49

21. pants – Nolīgumi vai vienošanās, kuros dalībvalstis ir puses un kuri atbilst 21. panta 2. punkta nosacījumiem

Nav piemērojams

Lapa atjaunināta: 21/12/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.