Pierādījumu iegūšana

Portugāle

Saturu nodrošina
Portugāle

Uzmanību! Padomes Regula (EK) Nr. 1206/2001 no 2022. gada 1. jūlija ir aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1783.

Saskaņā ar jauno regulu veiktie paziņojumi atrodami šeit!


2. pants – Saņēmēja tiesas

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

3. pants – Centrālā institūcija

Tiesu administrācijas ģenerāldirektorāts (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Pisos 0, 9-14

PT - 1990-097 LISBON

Tālr.: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Fakss: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

E-pasts: correio@dgaj.mj.pt

Tīmekļa vietne:  https://dgaj.justica.gov.pt/

5. pants – Valodas, kas ir pieņemamas veidlapu aizpildīšanai

Valodas, kuras būtu izmantojamas standarta veidlapas aizpildīšanai, ir portugāļu vai spāņu.

6. pants – Pieprasījumu un citu paziņojumu nosūtīšanai pieņemamie līdzekļi

Pieprasījumus un citus paziņojumus var saņemt:

pa pastu

pa faksu

izmantojot telemātiskus līdzekļus

Steidzamības gadījumos var izmantot šādus līdzekļus:

telegrammu

tālruņa zvanu (kam seko rakstisks dokuments)

citus analogus saziņas līdzekļus

17. pants – Centrālā institūcija vai kompetentā(-ās) iestāde(-es), kas atbild par lēmumu pieņemšanu attiecībā uz pieprasījumiem tiešai pierādījumu iegūšanai

Centrālā institūcija, kas ir kompetentā iestāde tiešas pierādījumu iegūšanas pieprasījumu izvērtēšanai:

Tiesu administrācijas ģenerāldirektorāts (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E, Torre H

1990-097 LISBON

Portugal

Tālr.: +351 21 790 62 00

Fakss: +351 21 154 51 00/60

E-pasts: correio@dgaj.mj.pt

Tīmekļa vietne: https://dgaj.justica.gov.pt/

21. pants – Nolīgumi vai vienošanās, kuros dalībvalstis ir puses un kuri atbilst 21. panta 2. punkta nosacījumiem

Regulas 21. panta 3. punkta izpildes nolūkā tiek pievienotas 1998.gada 27.maija Dekrēta Nr.14/98, Paziņojuma 274/98 un Saraksta Nr.73/2000 kopijas, visas ar atsauci uz Nolīgumu starp Portugāles Republiku un Spānijas Karalisti par tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās un civillietās.

Lapa atjaunināta: 07/04/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.