Pierādījumu iegūšana

Slovākija

Saturu nodrošina
Slovākija

Uzmanību! Padomes Regula (EK) Nr. 1206/2001 no 2022. gada 1. jūlija ir aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1783.

Saskaņā ar jauno regulu veiktie paziņojumi atrodami šeit!


2. pants – Saņēmēja tiesas

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

3. pants – Centrālā institūcija

Slovākijas Republikas Tieslietu ministrija

Starptautisko privāttiesību nodaļa (Odbor medzinárodného práva súkromného)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slovākijas Republika

Tālrunis: (+421) 2 888 91 549

Fakss: (+421) 2 888 91 604

E-pasta adrese: civil.inter.coop@justice.sk

Tīmekļa vietne: https://www.justice.gov.sk

Valodas: slovāku, čehu, angļu, franču, vācu valoda.

5. pants – Valodas, kas ir pieņemamas veidlapu aizpildīšanai

Slovāku

6. pants – Pieprasījumu un citu paziņojumu nosūtīšanai pieņemamie līdzekļi

Slovākijas iestādes pieņem pieprasījumus rakstiski, papīra formātā.

17. pants – Centrālā institūcija vai kompetentā(-ās) iestāde(-es), kas atbild par lēmumu pieņemšanu attiecībā uz pieprasījumiem tiešai pierādījumu iegūšanai

Slovākijas Republikas Tieslietu ministrija

Starptautisko privāttiesību nodaļa (Odbor medzinárodného práva súkromného)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slovākijas Republika

Tālrunis: (+421) 2 888 91 549

Fakss: (+421) 2 888 91 604

E-pasta adrese: civil.inter.coop@justice.sk

Tīmekļa vietne: https://www.justice.gov.sk

21. pants – Nolīgumi vai vienošanās, kuros dalībvalstis ir puses un kuri atbilst 21. panta 2. punkta nosacījumiem

  • Līgums starp Čehijas Republiku un Slovākijas Republiku par juridisko palīdzību, ko sniedz tiesu iestādes, un dažu veidu tiesiskajām attiecībām civillietās un krimināllietās, parakstīts Prāgā 1992. gada 29. oktobrī (Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o právnej pomoci poskytovanej justičnými orgánmi a úprave niektorých právnych vzťahov v občianskych a trestných veciach (Praha 29. októbra 1992).
  • Līgums starp Čehoslovākijas Sociālistisko Republiku un Polijas Tautas Republiku par juridisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civillietās, ģimenes tiesību lietās, darbtiesiskajās lietās un krimināllietās, parakstīts Varšavā 1987. gada 21. decembrī (Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o právnej pomoci a úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných, pracovných a trestných veciach, Varšava 21. december 1987).
  • Līgums starp Čehoslovākijas Sociālistisko Republiku un Ungārijas Tautas Republiku par juridisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civillietās, ģimenes tiesību lietās un krimināllietās, parakstīts Bratislavā 1989. gada 28. martā (Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o právnej pomoci a úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach, Bratislava 28. marec 1989).
Lapa atjaunināta: 11/01/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.