Pierādījumu iegūšana

Slovēnija

Saturu nodrošina
Slovēnija

Uzmanību! Padomes Regula (EK) Nr. 1206/2001 no 2022. gada 1. jūlija ir aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1783.

Saskaņā ar jauno regulu veiktie paziņojumi atrodami šeit!


2. pants – Saņēmēja tiesas

Informācija ir pieejama tiesu iestāžu meklēšanas rīkā.

3. pants – Centrālā institūcija

Centrālā struktūra ir Slovēnijas Tieslietu ministrija (Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije).

Ministrstvo za pravosodje

Župančičeva 3

SI-1000 Ljubljana

Tālr.: +386 13695342

Fakss: +386 13695783

E-pasts: gp.mp@gov.si

5. pants – Valodas, kas ir pieņemamas veidlapu aizpildīšanai

Slovēnija pieņem veidlapas slovēņu un angļu valodā.

17. pants – Centrālā institūcija vai kompetentā(-ās) iestāde(-es), kas atbild par lēmumu pieņemšanu attiecībā uz pieprasījumiem tiešai pierādījumu iegūšanai

Ministrstvo za pravosodje

Župančičeva 3

SI-1000 Ljubljana

Slovenia

Tālr.: +386 13695342

Fakss: +386 13695783

E-pasts: mp@gov.si

21. pants – Nolīgumi vai vienošanās, kuros dalībvalstis ir puses un kuri atbilst 21. panta 2. punkta nosacījumiem

  • 1994. gada 7. februāra Līgums starp Slovēnijas Republiku un Horvātijas Republiku par tiesisko palīdzību civillietās un krimināllietās.
Lapa atjaunināta: 28/07/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.