Pierādījumu iegūšana

Zviedrija

Saturu nodrošina
Zviedrija

Uzmanību! Padomes Regula (EK) Nr. 1206/2001 no 2022. gada 1. jūlija ir aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1783.

Saskaņā ar jauno regulu veiktie paziņojumi atrodami šeit!


2. pants – Saņēmēja tiesas

- apgabaltiesas (tingsrätter).

3. pants – Centrālā institūcija

Centrālā institūcija un iestāde, kas ir kompetenta pieņemt lēmumus par pieprasījumiem saskaņā ar regulas 17. pantu ir:

Tieslietu ministrija (Justitiedepartementet)
Krimināllietu un starptautiskās tiesiskās sadarbības struktūrvienība (Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete)
Centrālā iestāde (Centralmyndigheten)
SE-103 33 Stockholm
Tālr.: (46-8) 405 45 00
Fakss: (46-8) 405 46 76
E-pasta adrese: ju.birs@gov.se

5. pants – Valodas, kas ir pieņemamas veidlapu aizpildīšanai

Veidlapas var aizpildīt gan zviedru, gan angļu valodā.

6. pants – Pieprasījumu un citu paziņojumu nosūtīšanai pieņemamie līdzekļi

Dokumentus var nosūtīt uz Zviedriju pa pastu, ar kurjeru vai pa faksu, vai atsevišķos gadījumos, vienojoties par citiem līdzekļiem.

17. pants – Centrālā institūcija vai kompetentā(-ās) iestāde(-es), kas atbild par lēmumu pieņemšanu attiecībā uz pieprasījumiem tiešai pierādījumu iegūšanai

Tieslietu ministrija
Krimināllietu un starptautiskās tiesiskās sadarbības struktūrvienība
Centrālā iestāde
S-103 33 Stockholm
Tālr.: (46-8) 405 45 00
Fakss: (46-8) 405 46 76
E-pasta adrese: ju.birs@gov.se

21. pants – Nolīgumi vai vienošanās, kuros dalībvalstis ir puses un kuri atbilst 21. panta 2. punkta nosacījumiem

Šobrīd nav tādu nolīgumu vai vienošanos.

Lapa atjaunināta: 03/04/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.