Pierādījumu iegūšana

Dalībvalstu informācija un tiešsaistes veidlapas par Regulu Nr. 1206/2001

Uzmanību! Padomes Regula (EK) Nr. 1206/2001 no 2022. gada 1. jūlija ir aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1783.

Saskaņā ar jauno regulu veiktie paziņojumi atrodami šeit!

Vispārīga informācija

Padomes Regula (EK) Nr. 1206/2001 (2001. gada 28. maijs) par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās tiecas uzlabot, vienkāršot un paātrināt sadarbību starp tiesām pierādījumu iegūšanā.

Regulu piemēro visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, izņemot Dāniju. Attiecībās starp Dāniju un pārējām dalībvalstīm piemēro 1970. gada Konvenciju par pierādījumu iegūšanu ārvalstīs civillietās vai komerclietās.

Regulā paredzēti divi veidi pierādījumu iegūšanai starp dalībvalstīm: pierādījumus iegūst ar tiesas, kas saņem pieprasījumu, starpniecību un pierādījumus nepastarpināti iegūst tiesa, kas iesniedz pieprasījumu.

Tiesa, kas iesniedz pieprasījumu, ir tiesa, kurā ir uzsākta vai paredzēta tiesvedība. Tiesa, kas saņem pieprasījumu, ir otras dalībvalsts tiesa, kura ir kompetenta veikt pierādījumu iegūšanu. Centrālā institūcija ir atbildīga par informācijas sniegšanu un risinājumu meklēšanu jebkādiem sarežģījumiem, kas varētu rasties attiecībā uz pieprasījumu.

Regulā ir iekļautas desmit veidlapas.

Eiropas e-tiesiskuma portālā ir atrodama informācija par regulas piemērošanu un ērti lietojams rīks veidlapu aizpildīšanai.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par konkrētu valsti, noklikšķiniet uz tās karodziņa.

Noderīgas saites

Praktiskā rokasgrāmata pierādījumu iegūšanas regulas piemērošanai  PDF (305 Kb) lv

Videokonferences izmantošana pierādījumu iegūšanai civillietās un komerclietās saskaņā ar Padomes 2001. gada 28. maija Regulu (EK) Nr. 1206/2001  PDF (528 Kb) lv

1970. gada Hāgas konvencija par pierādījumu iegūšanu ārvalstīs civillietās un komerclietās

ARHIVĒTA Eiropas Tiesiskās sadarbības atlanta vietne (slēgta kopš 2017. gada 30. septembra)

Lapa atjaunināta: 01/07/2022

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.