Bewijsopname

België

Inhoud aangereikt door
België

NB! Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad is met ingang van 1 juli 2022 vervangen door Verordening (EU) 2020/1783 van het Europees Parlement en de Raad.

Kennisgevingen over de nieuwe verordening vindt u hier!


Artikel 2 – aangezochte gerecht

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 3 – centraal orgaan

De Federale Overheidsdienst Justitie is het centrale orgaan dat de in artikel 3, leden 1 en 3, van de verordening bedoelde taken moet uitvoeren.

Federale Overheidsdienst Justitie

Dienst Internationale rechtshulp in burgerlijke zaken

Waterloolaan 115

1000 Brussel

België

Telefoon: +32(2)542.65.11

Fax: +32(2)542.70.06 / +32(2)542.70.38

E-mail: eu1206ue@just.fgov.be

Talen: Frans, Nederlands en Engels.

Artikel 5 – talen die voor de invulling van de formulieren worden aanvaard

Het voor de verzoeken te gebruiken formulier (standaardformulier) en de tot staving van het verzoek bijgevoegde documenten worden opgesteld of vertaald in de taal van het gerechtelijk arrondissement van de rechtbank van eerste aanleg waaraan het verzoek wordt toegezonden.

Artikel 6 – wijze waarop de verzending van verzoeken en overige kennisgevingen kan plaatsvinden

De door België aanvaarde middelen voor toezending:

-per post

-fax

Artikel 17 – centraal orgaan of autoriteit(en) bevoegd voor het nemen van besluiten over verzoeken om rechtstreekse bewijsverkrijging

Federale Overheidsdienst Justitie
Dienst Internationale rechtshulp in burgerlijke zaken

Waterloolaan 115 1000 Brussel

Telefoon: +32(2)542.65.11
Fax: +32(2)542.70.06 / +32(2)542.70.38

E-Mail: eu1206ue@just.fgov.be

Artikel 21 – overeenkomsten of regelingen waarbij de lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 21, lid 2

België verklaart dat in zijn betrekkingen met de andere lidstaten deze verordening voor de aangelegenheden die zij bestrijkt, voorrang heeft op de volgende rechtsinstrumenten:

  • Overeenkomst van 21 juni 1922 tussen België en Groot-Brittannië betreffende het overzenden van gerechtelijke en buitengerechtelijke akten en het vaststellen der bewijzen;
  • Verdrag van Den Haag van 1 maart 1954 betreffende de burgerlijke rechtsvordering;
  • Overeenkomst van 1 maart 1956 tussen België en Frankrijk betreffende onderlinge rechtshulp in burgerlijke en handelszaken;
  • Overeenkomst van New York van 20 juni 1956 betreffende onderhoudsverhaal in het buitenland;
  • Overeenkomst van 25 april 1959 tussen de Belgische regering en de regering van de Bondsrepubliek Duitsland ter vergemakkelijking van de toepassing van het Verdrag van Den Haag van 1 maart 1954 betreffende de burgerlijke rechtsvordering;
  • Overeenkomst van 23 oktober 1989 tussen België en Oostenrijk inzake de wederzijdse rechtshulp en juridische samenwerking, toegevoegd aan het Verdrag van Den Haag van 1 maart 1954 betreffende de burgerlijke rechtsvordering.
Laatste update: 01/08/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.