Bewijsopname

Tsjechië

Inhoud aangereikt door
Tsjechië

NB! Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad is met ingang van 1 juli 2022 vervangen door Verordening (EU) 2020/1783 van het Europees Parlement en de Raad.

Kennisgevingen over de nieuwe verordening vindt u hier!


Artikel 2 – aangezochte gerecht

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 3 – centraal orgaan

Ministerie van Justitie, Afdeling internationale aangelegenheden (Ministerstvo spravedlnosti, mezinárodní odbor)
Vyšehradská 16
128 10 Prague 2
Telefoon: +420-221-997-111
Fax: +420-224-919-927
E-mail: posta@msp.justice.cz

Artikel 5 – talen die voor de invulling van de formulieren worden aanvaard

Talen die worden aanvaard: Engels en Tsjechisch.

Artikel 6 – wijze waarop de verzending van verzoeken en overige kennisgevingen kan plaatsvinden

De technische middelen voor het ontvangen van verzoeken zijn post, fax en e-mail.

Artikel 17 – centraal orgaan of autoriteit(en) bevoegd voor het nemen van besluiten over verzoeken om rechtstreekse bewijsverkrijging

Ministerie van Justitie, Afdeling internationale aangelegenheden (Ministerstvo spravedlnosti, mezinárodní odbor)
Vyšehradská 16
128 10 Prague 2
Telefoon: +420-221-997-157
Fax: +420-224-919-927
E-mail: posta@msp.justice.cz

Artikel 21 – overeenkomsten of regelingen waarbij de lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 21, lid 2

  • Verdrag tussen de Tsjechoslowaakse Socialistische Republiek en de Poolse Volksrepubliek inzake rechtshulp en tot regeling van de rechtsbetrekkingen in burgerlijke, gezins-, arbeids- en strafzaken, dat is ondertekend te Warschau op 21 december 1987 en van kracht is tussen de Tsjechische Republiek en Polen (Smlouva mezi ČSSR a PLR o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních podepsaná ve Varšavě dne 21. prosince 1987, platná mezi Českou republikou a Polskem)
  • Verdrag tussen de Tsjechoslowaakse Socialistische Republiek en de Hongaarse Volksrepubliek inzake rechtshulp en tot regeling van de rechtsbetrekkingen in burgerlijke, gezins-, arbeids- en strafzaken, dat is ondertekend te Bratislava op 28 maart 1989 en van kracht is tussen de Tsjechische Republiek en Hongarije (Smlouva mezi ČSSR a MLR o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních podepsaná v Bratislavě dne 28. března 1989, platná mezi Českou republikou a Maďarskem)
  • Verdrag tussen de Tsjechische Republiek en de Slowaakse Republiek inzake rechtshulp van justitiële instanties en tot regeling van bepaalde rechtsbetrekkingen in burgerlijke en strafzaken, ondertekend te Praag op 29 oktober 1992 (Smlouva mezi ČR a SR o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech podepsaná v Praze dne 29. října 1992)
  • Verdrag tussen de Tsjechische Republiek en de Bondsrepubliek Duitsland inzake de soepelere verlening van rechtshulp, gebaseerd op de Verdragen van Den Haag betreffende de burgerlijke rechtsvordering van 1 maart 1954, inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken van 15 november 1965, en inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en in handelszaken van 18 maart 1970 (Smlouva mezi ČR a SRN o dalším usnadnění styku při poskytování právní pomoci na základě Haagských úmluv ze dne 1.3.1954 o civilním řízení, ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských nebo obchodních ze dne 18. března 1970 o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských nebo obchodních)
Laatste update: 03/06/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.