Bewijsopname

Frankrijk

Inhoud aangereikt door
Frankrijk

NB! Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad is met ingang van 1 juli 2022 vervangen door Verordening (EU) 2020/1783 van het Europees Parlement en de Raad.

Kennisgevingen over de nieuwe verordening vindt u hier!


Artikel 2 – aangezochte gerecht

In Frankrijk valt de uitvoering van verzoeken om bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken onder de exclusieve bevoegdheid van de gewone rechtbanken (tribunaux judiciaires).

De territoriaal bevoegde gewone rechtbank is de rechtbank in het rechtsgebied waarvan het verzoek om bewijsverkrijging moet worden uitgevoerd.

De bevoegde rechtbanken en hun contactgegevens zijn opgenomen in de Europese justitiële atlas, die beschikbaar is op het e-justitieportaal.

Artikel 3 – centraal orgaan

Frankrijk heeft gekozen voor een enkel orgaan met bevoegdheid op nationaal niveau, namelijk de dienst voor wederzijdse bijstand, internationaal privaatrecht en Europees recht (DEDIPE - Département de l’entraide, du droit international privé et européen) van het ministerie van Justitie.

Adres:

Ministère de la Justice

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)

13 Place Vendôme

75042, PARIS Cedex 01

Tel.: 00 33 (0)1 44 77 61 05

Fax: 00 33 (0)1 44 77 61 22

E-mail: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Artikel 5 – talen die voor de invulling van de formulieren worden aanvaard

De formulieren die naar de gewone rechtbanken en naar het Franse centrale orgaan worden gestuurd, moeten in het Frans zijn opgesteld of vertaald.

Artikel 6 – wijze waarop de verzending van verzoeken en overige kennisgevingen kan plaatsvinden

Verzoeken kunnen per post, fax of e-mail worden gericht aan de Franse rechtbanken en het Franse centrale orgaan.

Artikel 17 – centraal orgaan of autoriteit(en) bevoegd voor het nemen van besluiten over verzoeken om rechtstreekse bewijsverkrijging

Ministère de la Justice

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)

13 Place Vendôme

75042, PARIS Cedex 01

Tel.: 00 33 (0)1 44 77 61 05

Fax: 00 33 (0)1 44 77 61 22

E-mail: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Artikel 21 – overeenkomsten of regelingen waarbij de lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 21, lid 2

Geen.

Laatste update: 04/08/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.