Bewijsopname

Litouwen

Inhoud aangereikt door
Litouwen

NB! Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad is met ingang van 1 juli 2022 vervangen door Verordening (EU) 2020/1783 van het Europees Parlement en de Raad.

Kennisgevingen over de nieuwe verordening vindt u hier!


Artikel 2 – aangezochte gerecht

De aangezochte gerechten zijn de gerechten van eerste aanleg: districtsrechtbanken en, in de door de wet bepaalde gevallen, de regionale rechtbanken. De regionale rechtbanken behandelen als gerecht van eerste aanleg de volgende civiele zaken:

1) vorderingen van meer dan drieënveertigduizend vijfhonderd euro, met uitzondering van zaken in verband met familierecht, arbeidsverhoudingen of de vergoeding van immateriële schade;

2) morele rechtsbetrekkingen in het kader van het auteursrecht;

3) rechtsbetrekkingen die voortvloeien uit civiele openbare aanbestedingen;

4) faillissementen en herstructureringen, met uitzondering van zaken betreffende het faillissement van natuurlijke personen;

5) zaken waarbij een van de partijen een derde staat is;

6) vorderingen in verband met de gedwongen verkoop van aandelen (belangen, aandelen van leden);

7) vorderingen in verband met een onderzoek naar de activiteiten van een rechtspersoon;

8) de vergoeding van materiële en immateriële schade die voortvloeit uit de schending van wettelijke patiëntenrechten;

9) andere civiele zaken die volgens de wet moeten worden behandeld door de regionale rechtbanken als gerecht van eerste aanleg.

Artikel 3 – centraal orgaan

Het centrale orgaan is: het ministerie van Justitie van de Republiek Litouwen.

Ministerie van Justitie van de Republiek Litouwen
Gedimimo pr. 30
LT-01104 Vilnius

Telefoon: +370 5 266 2984/ +370 5 266 29 38/ +370 5 266 29 42/ +370 5 266 2941
Fax: +370 5 262 59 40 / +370 5 2662854
E-mail: rastine@tm.lt

Artikel 5 – talen die voor de invulling van de formulieren worden aanvaard

Voor het invullen van de formulieren aanvaardt de Republiek Litouwen, naast het Litouws, ook het Engels en het Frans.

Artikel 6 – wijze waarop de verzending van verzoeken en overige kennisgevingen kan plaatsvinden

Verzoeken om bewijsverkrijging mogen worden ingediend per post en per fax.

Artikel 17 – centraal orgaan of autoriteit(en) bevoegd voor het nemen van besluiten over verzoeken om rechtstreekse bewijsverkrijging

Ministerie van Justitie van de Republiek Litouwen
Gedimimo pr. 30
LT-01104 Vilnius

Telefoon: +370 5 266 2984/ +370 5 266 29 38/ +370 5 266 29 42/ +370 5 266 2941
Fax: +370 5 262 59 40 / +370 5 2662854
E-mail: rastine@tm.lt

Artikel 21 – overeenkomsten of regelingen waarbij de lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 21, lid 2

Litouwen heeft met de lidstaten geen overeenkomsten of regelingen gesloten om de bewijsverkrijging nog meer te vergemakkelijken, zoals bedoeld in artikel 21, lid 2.

Laatste update: 04/08/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.