Przeprowadzanie dowodu

Bułgaria

Autor treści:
Bułgaria

Uwaga! Rozporządzenie Rady (WE) nr 1206/2001 zostało zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1783 z dnia 1 lipca 2022 r.

Powiadomienia na podstawie nowego rozporządzenia można znaleźć tutaj!


Art. 2 – Sądy wezwane

Wnioski o przeprowadzenie dowodu należy kierować do sądu rejonowego (rayonen sad), w którego obszarze właściwości ma być przeprowadzony dowód (art. 617 ust. 1 kodeksu postępowania cywilnego).

Sądem właściwym do udzielenia zgody na bezpośrednie przeprowadzenie dowodu w Republice Bułgarii jest sąd okręgowy (okrazhen sad), w którego obszarze właściwości ma być przeprowadzony dowód. (art. 617 ust. 2 kodeksu postępowania cywilnego).

Właściwy sąd można znaleźć za pomocą wyszukiwarki dostępnej w portalu.

Art. 3 – Jednostka centralna

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Międzynarodowej Współpracy Sądowej i Spraw Europejskich

Dział Współpracy w Sprawach Cywilnych

Tel.: (+359 2) 9237544

Faks: (+359 2) 9809223

Adres: Ulitsa Slavyanska 1, 1040 Sofia

Bułgaria

Art. 5 – Języki, które są akceptowane przy wypełnianiu formularzy

Wnioski o przeprowadzenie dowodu pochodzące z innych państw członkowskich i oświadczenia należy sporządzić w języku bułgarskim lub dołączyć do nich tłumaczenie na język bułgarski (art. 618 kodeksu postępowania cywilnego).

Art. 6 – Akceptowane sposoby przekazywania wniosków i innych informacji

Środkami technicznymi wykorzystywanymi przez sądy w celu przyjmowania wniosków znajdujących się w wykazie zawartym w art. 2 ust. 2 są: poczta, przesyłka kurierska, przesyłka polecona z potwierdzeniem odbioru oraz faks.

Art. 17 – Jednostka centralna lub właściwe władze odpowiedzialne za decyzje w sprawie wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu

Sądem właściwym do udzielenia zgody na bezpośrednie przeprowadzenie dowodu w Republice Bułgarii jest sąd okręgowy, w którego obszarze właściwości ma być przeprowadzony dowód (art. 617 ust. 2 kodeksu postępowania cywilnego).

Art. 21 – Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 21 ust. 2

Bułgaria nie utrzymuje w mocy ani nie zawarła żadnych umów lub porozumień z innymi państwami członkowskimi UE na potrzeby ułatwiania przeprowadzania dowodów. Takie umowy lub porozumienia muszą być zgodne z omawianym rozporządzeniem.

Rozporządzenie ma pierwszeństwo przed umowami zawartymi przez Republikę Bułgarii z innymi państwami członkowskimi w odniesieniu do przeprowadzania dowodów w sprawach cywilnych i handlowych.

Ostatnia aktualizacja: 04/08/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.