Przeprowadzanie dowodu

Chorwacja

Autor treści:
Chorwacja

Uwaga! Rozporządzenie Rady (WE) nr 1206/2001 zostało zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1783 z dnia 1 lipca 2022 r.

Powiadomienia na podstawie nowego rozporządzenia można znaleźć tutaj!


Art. 2 – Sądy wezwane

Sądem wezwanym właściwym do przeprowadzania dowodów w Chorwacji jest:

– sąd rejonowy (općinski sud), na którego terytorium muszą zostać podjęte działania proceduralne. Może to oznaczać jeden lub więcej sądów rejonowych posiadających uprawnienia do przeprowadzania dowodów nadane przez Prezesa Sądu Najwyższego Republiki Chorwacji (predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske). Sąd lub sądy te są właściwe dla terytorium co najmniej jednego sądu okręgowego (županijski sud).

Wykaz jednostek przyjmujących (prjamna mjesta) w Republice Chorwacji, zawierający nazwy, adresy i geograficzne obszary jurysdykcji właściwych organów sądowych, można znaleźć w bazie danych sądów dostępnej w portalu „e-Sprawiedliwość”.

Art. 3 – Jednostka centralna

Organem centralnym odpowiedzialnym za: a) dostarczanie sądom informacji; b) poszukiwanie rozwiązań wszelkich trudności, które mogą pojawić się w związku z wnioskiem; c) przekazywanie, w wyjątkowych przypadkach, na wniosek sądu wzywającego, wniosku do sądu właściwego jest

Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Chorwacji (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

tel.: +385 1 371 40 00

faks: +385 1 371 45 07

www: https://mpu.gov.hr/

Art. 5 – Języki, które są akceptowane przy wypełnianiu formularzy

Republika Chorwacji przyjmuje formularze w języku chorwackim.

Art. 6 – Akceptowane sposoby przekazywania wniosków i innych informacji

Wnioski i inną korespondencję można przesyłać pocztą (a w wyjątkowych przypadkach – za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej).

Art. 17 – Jednostka centralna lub właściwe władze odpowiedzialne za decyzje w sprawie wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu

Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske

Ulica grada Vukovara 49

10000 Zagreb

tel.: +385 1 371 40 00

faks: +385 1 371 45 07

www: https://mpu.gov.hr/

Art. 21 – Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 21 ust. 2

Związek z obowiązującymi lub przyszłymi umowami lub uzgodnieniami między państwami członkowskimi – umowy lub porozumienia między Republiką Chorwacji a innymi państwami członkowskimi:

– Umowa między Republiką Chorwacji a Republiką Słowenii z dnia 7 lutego 1994 r. o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych.

Ostatnia aktualizacja: 06/03/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.