Przeprowadzanie dowodu

Czechy

Autor treści:
Czechy

Uwaga! Rozporządzenie Rady (WE) nr 1206/2001 zostało zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1783 z dnia 1 lipca 2022 r.

Powiadomienia na podstawie nowego rozporządzenia można znaleźć tutaj!


Art. 2 – Sądy wezwane

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 3 – Jednostka centralna

Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Spraw Międzynarodowych (Ministerstvo spravedlnosti, mezinárodní odbor)
Vyšehradská 16
128 10 Praga 2
Telefon: +420-221-997-111
Faks: +420-224-919-927
E-mail: posta@msp.justice.cz

Art. 5 – Języki, które są akceptowane przy wypełnianiu formularzy

Języki akceptowane: angielski i czeski.

Art. 6 – Akceptowane sposoby przekazywania wniosków i innych informacji

Na potrzeby przyjmowania wniosków akceptowanymi środkami technicznymi są poczta, faks i poczta elektroniczna.

Art. 17 – Jednostka centralna lub właściwe władze odpowiedzialne za decyzje w sprawie wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu

Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Spraw Międzynarodowych (Ministerstvo spravedlnosti, mezinárodní odbor)
Vyšehradská 16
128 10 Praga 2
Telefon: +420-221-997-157
Faks: +420-224-919-927
E-mail: posta@msp.justice.cz

Art. 21 – Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 21 ust. 2

  • Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, podpisana w Warszawie dnia 21 grudnia 1987 r., pozostająca w mocy w stosunkach między Republiką Czeską a Polską (Smlouva mezi ČSSR a PLR o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních podepsaná ve Varšavě dne 21. prosince 1987, platná mezi Českou republikou a Polskem)
  • Umowa między Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną a Węgierską Republiką Ludową o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, podpisana w Bratysławie dnia 28 marca 1989 r., pozostająca w mocy w stosunkach między Republiką Czeską a Węgrami (Smlouva mezi ČSSR a MLR o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních podepsaná v Bratislavě dne 28. března 1989, platná mezi Českou republikou a Maďarskem)
  • Umowa między Republiką Czeską a Republiką Słowacką o pomocy prawnej świadczonej przez organy sądowe i określonych stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych, podpisana w Pradze w dniu 29 października 1992 r. (Smlouva mezi ČR a SR o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech podepsaná v Praze dne 29. října 1992)
  • Umowa pomiędzy Republiką Czeską a Republiką Federalną Niemiec o dalszym ułatwianiu udzielania pomocy prawnej w oparciu o konwencje haskie: Konwencję dotyczącą procedury cywilnej z dnia 1 marca 1954 r., Konwencję o doręczaniu za granicą dokumentów sadowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych z dnia 15 listopada 1965 r. i Konwencję o przeprowadzaniu dowodów za granicą w sprawach cywilnych lub handlowych z dnia 18 marca 1970 r. (Smlouva mezi ČR a SRN o dalším usnadnění styku při poskytování právní pomoci na základě Haagských úmluv ze dne 1.3.1954 o civilním řízení, ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských nebo obchodních ze dne 18. března 1970 o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských nebo obchodních)
Ostatnia aktualizacja: 03/06/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.