Przeprowadzanie dowodu

Estonia

Autor treści:
Estonia

Uwaga! Rozporządzenie Rady (WE) nr 1206/2001 zostało zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1783 z dnia 1 lipca 2022 r.

Powiadomienia na podstawie nowego rozporządzenia można znaleźć tutaj!


Art. 2 – Sądy wezwane

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 3 – Jednostka centralna

Justiitsministeerium (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

Estonia

Tel.: (372) 620 8183

Faks: (372) 620 8109

E-mail: central.authority@just.ee

Art. 5 – Języki, które są akceptowane przy wypełnianiu formularzy

Wniosek oraz wszelkie informacje są sporządzane w języku urzędowym wezwanego państwa członkowskiego, mianowicie w języku estońskim.

Art. 6 – Akceptowane sposoby przekazywania wniosków i innych informacji

Wnioski można przesyłać drogą pocztową, faksem lub pocztą elektroniczną.

Art. 17 – Jednostka centralna lub właściwe władze odpowiedzialne za decyzje w sprawie wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu

Justiitsministeerium (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

Estonia

Tel.: (372) 620 8183

Faks: (372) 620 8109

E-mail: central.authority@just.ee

Art. 21 – Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 21 ust. 2

Umowa między Republiką Łotewską, Republiką Estońską i Republiką Litewską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, pracowniczych i karnych

Ostatnia aktualizacja: 04/08/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.