Przeprowadzanie dowodu

Francja

Autor treści:
Francja

Art. 2 – Sądy wezwane

We Francji rozpoznawanie wniosków o przeprowadzenie dowodu w sprawach cywilnych i handlowych leży w wyłącznej gestii sądów powszechnych.

Sądem właściwym miejscowo jest sąd, w którego jurysdykcji ma być wykonany wniosek o przeprowadzenie dowodu.

Właściwy sąd i jego dane kontaktowe można ustalić za pomocą europejskiego atlasu sądowego w portalu „e-Sprawiedliwość”.

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 3 – Jednostka centralna

Francja wybrała jeden organ odpowiedzialny na poziomie krajowym. Będzie nim Departament ds. Wzajemnej Pomocy Prawnej, Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Prawa Europejskiego (DEDIPE) w Ministerstwie Sprawiedliwości. Dane do kontaktu:

Adres:

Ministère de la Justice

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)

13 Place Vendôme

75042, PARIS Cedex 01

Tel.: 00 33 (0)1 44 77 61 05

Faks: 00 33 (0)1 44 77 61 22

Adres e-mail: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Art. 5 – Języki, które są akceptowane przy wypełnianiu formularzy

Formularze przesyłane do sądów powszechnych oraz francuskiego organu centralnego powinny być sporządzone w języku francuskim lub przetłumaczone na język francuski.

Art. 6 – Akceptowane sposoby przekazywania wniosków i innych informacji

Wnioski do francuskich sądów oraz francuskiego organu centralnego można przesyłać pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

Art. 17 – Jednostka centralna lub właściwe władze odpowiedzialne za decyzje w sprawie wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu

Ministère de la Justice

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)

13 Place Vendôme

75042, PARIS Cedex 01

Tel.: 00 33 (0)1 44 77 61 05

Faks: 00 33 (0)1 44 77 61 22

Adres e-mail: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Art. 21 – Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 21 ust. 2

Brak

Ostatnia aktualizacja: 27/07/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.