Przeprowadzanie dowodu

Niemcy

Autor treści:
Niemcy

Uwaga! Rozporządzenie Rady (WE) nr 1206/2001 zostało zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1783 z dnia 1 lipca 2022 r.

Powiadomienia na podstawie nowego rozporządzenia można znaleźć tutaj!


WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Niemcy

Przeprowadzanie dowodu


*pole musi zostać wypełnione

Art. 2 – Sądy wezwane

Na potrzeby przeprowadzenia dowodu sądem wezwanym, w rozumieniu art. 2 ust. 1 rozporządzenia, jest sąd rejonowy (Amtsgericht) w okręgu, w którym ma się odbyć postępowanie. Rządy landów mogą wskazać w drodze rozporządzenia sąd, który będzie pełnił rolę sądu wezwanego dla okręgów znajdujących się w zakresie właściwości miejscowej kilku sądów rejonowych.

Art. 3 – Jednostka centralna

W poszczególnych landach zadania jednostki centralnej są wykonywane przez organ wskazany przez rząd landu. Organami tymi są zazwyczaj organy sądowe landów lub wyższy sąd krajowy (Oberlandesgericht) w danym landzie.

Art. 5 – Języki, które są akceptowane przy wypełnianiu formularzy

Wnioski i informacje przekazywane na podstawie rozporządzenia mogą być sporządzane jedynie w języku niemieckim; formularz (wniosek) również może być wypełniony jedynie w języku niemieckim.

Art. 6 – Akceptowane sposoby przekazywania wniosków i innych informacji

Dostępne są następujące środki:

- na potrzeby odbioru i wysyłki: poczta, w tym prywatne usługi kurierskie, faks,

- na potrzeby nieformalnej komunikacji: telefon i poczta elektroniczna.

Art. 17 – Jednostka centralna lub właściwe władze odpowiedzialne za decyzje w sprawie wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu

W poszczególnych landach zadania jednostki centralnej są wykonywane przez organ wskazany przez rząd landu. Organami tymi są zazwyczaj organy sądowe landów lub wyższy sąd krajowy (Oberlandesgericht) w danym landzie.

Ostatnia aktualizacja: 30/06/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.