Przeprowadzanie dowodu

Węgry

Autor treści:
Węgry

Uwaga! Rozporządzenie Rady (WE) nr 1206/2001 zostało zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1783 z dnia 1 lipca 2022 r.

Powiadomienia na podstawie nowego rozporządzenia można znaleźć tutaj!


Art. 2 – Sądy wezwane

Sądem właściwym do rozpoznawania wniosków o pomoc prawną w zakresie przeprowadzenia dowodu jest sąd rejonowy – a w Budapeszcie: Centralny Sąd Rejonowy w Budzie (Budai Központi Kerületi Bíróság) – w którego okręgu:

a) osoba, która ma być przesłuchana, ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu na Węgrzech;

b) do którego właściwości należy rozpatrywane zagadnienie prawne; bądź

c) przeprowadzenie dowodu będzie najbardziej praktyczne, w szczególności gdy osoby, które będą przesłuchane, mają w tym okręgu miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu, lub w przypadku gdy kilka zagadnień należy do właściwość kilku sądów.

Art. 3 – Jednostka centralna

Na Węgrzech zadania organu centralnego są wykonywane przez ministra właściwego ds. wymiaru sprawiedliwości.

Ministerstwo Sprawiedliwości (Igazságügyi Minisztérium)

Departament Prawa Prywatnego Międzynarodowego (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Adres: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Adres pocztowy: Pf. 2., 1357 Budapest

Tel.: +36 1 795 3188, +36 1 795 5397

Faks: +36 1 550 3946

E-mail: nmfo@im.gov.hu

Języki: węgierski, niemiecki, angielski i francuski

Art. 5 – Języki, które są akceptowane przy wypełnianiu formularzy

Węgierskie sądy przyjmują wnioski w języku węgierskim, angielskim lub niemieckim.

Art. 6 – Akceptowane sposoby przekazywania wniosków i innych informacji

Węgierskie sądy przyjmują wnioski przesyłane drogą pocztową, faksem lub pocztą elektroniczną.

Art. 17 – Jednostka centralna lub właściwe władze odpowiedzialne za decyzje w sprawie wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu

Na Węgrzech zadania organu centralnego są wykonywane przez ministra właściwego ds. wymiaru sprawiedliwości.

Ministerstwo Sprawiedliwości (Igazságügyi Minisztérium)

Departament Prawa Prywatnego Międzynarodowego (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Adres: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Adres pocztowy: Pf. 2., 1357 Budapest

Tel.: +36 1 795 3188, +36 1 795 5397

Faks: +36 1 550 3946

E-mail: nmfo@im.gov.hu.

Ostatnia aktualizacja: 02/01/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.