Przeprowadzanie dowodu

Litwa

Autor treści:
Litwa

Uwaga! Rozporządzenie Rady (WE) nr 1206/2001 zostało zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1783 z dnia 1 lipca 2022 r.

Powiadomienia na podstawie nowego rozporządzenia można znaleźć tutaj!


Art. 2 – Sądy wezwane

Sądami wezwanymi są sądy pierwszej instancji: sądy rejonowe oraz, w przypadkach określonych w ustawie, sądy okręgowe. W pierwszej instancji sądy okręgowe rozpatrują sprawy cywilne:

1) o roszczenia, których wartość przekracza trzy tysiące pięćset euro, z wyjątkiem spraw dotyczących prawa rodzinnego, stosunku pracy lub zadośćuczynienia za szkody niematerialne;

2) dotyczące autorskich praw osobistych;

3) dotyczące stosunku prawnego wynikającego z cywilnego przetargu publicznego;

4) dotyczące upadłości i restrukturyzacji, z wyjątkiem przypadków dotyczących upadłości osoby fizycznej;

5) w których jedną ze stron jest państwo obce;

6) o roszczenia dotyczące przymusowego zbycia udziałów lub akcji;

7) o roszczenia związane z dochodzeniem w sprawie działalności osoby prawnej;

8) o odszkodowania i zadośćuczynienia za szkody powstałe w wyniku naruszenia praw nabytych pacjenta;

9) inne, które zgodnie z prawem są rozpatrywane w pierwszej instancji przez sąd okręgowy.

Art. 3 – Jednostka centralna

Jednostką centralną jest Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Litewskiej

Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Litewskiej
Gedimimo pr. 30
LT-01104 Vilnius

Telefon: +370 5 266 2984/ +370 5 266 29 38/ +370 5 266 29 42/ +370 5 266 2941
Faks: +370 5 262 59 40 / +370 5 2662854
E-mail: rastine@tm.lt

Art. 5 – Języki, które są akceptowane przy wypełnianiu formularzy

Republika Litewska przyjmuje formularze wypełnione w językach litewskim, angielskim lub francuskim.

Art. 6 – Akceptowane sposoby przekazywania wniosków i innych informacji

Wnioski o przeprowadzenie dowodu przyjmuje się drogą pocztową i faksem.

Art. 17 – Jednostka centralna lub właściwe władze odpowiedzialne za decyzje w sprawie wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu

Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Litewskiej
Gedimimo pr. 30
LT-01104 Vilnius

Telefon: +370 5 266 2984/ +370 5 266 29 38/ +370 5 266 29 42/ +370 5 266 2941
Faks: +370 5 262 59 40 / +370 5 2662854
E-mail: rastine@tm.lt

Art. 21 – Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 21 ust. 2

Litwa nie zawarła jakichkolwiek umów ani porozumień z państwami członkowskimi mających na celu ułatwienie przeprowadzania dowodów, o których mowa w art. 21 ust. 2.

Ostatnia aktualizacja: 04/08/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.