Przeprowadzanie dowodu

Słowacja

Autor treści:
Słowacja

Uwaga! Rozporządzenie Rady (WE) nr 1206/2001 zostało zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1783 z dnia 1 lipca 2022 r.

Powiadomienia na podstawie nowego rozporządzenia można znaleźć tutaj!


Art. 2 – Sądy wezwane

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 3 – Jednostka centralna

Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Słowackiej
(Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)

Wydział Prawa Międzynarodowego
(Odbor medzinárodného práva súkromného)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Republika Słowacka

Tel.: (421) 2 888 91 549

Faks: (421) 2 888 91 604

E-mail: civil.inter.coop@justice.sk

Strona internetowa: https://www.justice.gov.sk

Języki: słowacki, czeski, angielski, francuski, niemiecki.

Art. 5 – Języki, które są akceptowane przy wypełnianiu formularzy

Język słowacki

Art. 6 – Akceptowane sposoby przekazywania wniosków i innych informacji

Słowackie organy przyjmują wnioski na piśmie – w formie papierowej.

Art. 17 – Jednostka centralna lub właściwe władze odpowiedzialne za decyzje w sprawie wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu

Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Słowackiej
(Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)

Wydział Prawa Międzynarodowego
(Odbor medzinárodného práva súkromného)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Republika Słowacka

Tel.: (+421) 2 888 91 549

Faks: (+421) 2 888 91 604

E-mail: civil.inter.coop@justice.sk

Strona internetowa: https://www.justice.gov.sk

Art. 21 – Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 21 ust. 2

  • Traktat między Republiką Czeską a Republiką Słowacką w sprawie pomocy prawnej udzielanej przez organy sądowe i w sprawie ustalania niektórych stosunków prawnych w sprawach cywilnych i karnych, podpisany w Pradze dnia 29 października 1992 r. (Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o právnej pomoci poskytovanej justičnými orgánmi a úprave niektorých právnych vzťahov v občianskych a trestných veciach (Praha 29. októbra 1992)).
  • Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, podpisana w Warszawie dnia 21 grudnia 1987 r. (Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o právnej pomoci a úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných, pracovných a trestných veciach, Varšava 21. december 1987).
  • Traktat między Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną a Węgierską Republiką Ludową w sprawie pomocy prawnej i stosunków prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisany w Bratysławie dnia 28 marca 1989 r. (Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o právnej pomoci a úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach, Bratislava 28. marec 1989).
Ostatnia aktualizacja: 11/01/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.