Przeprowadzanie dowodu

Szwecja

Autor treści:
Szwecja

Uwaga! Rozporządzenie Rady (WE) nr 1206/2001 zostało zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1783 z dnia 1 lipca 2022 r.

Powiadomienia na podstawie nowego rozporządzenia można znaleźć tutaj!


Art. 2 – Sądy wezwane

- sądy rejonowe (tingsrätter).

Art. 3 – Jednostka centralna

Organem centralnym i organem właściwym do orzekania w sprawie wniosków złożonych na podstawie art. 17 rozporządzenia jest:

Ministerstwo Sprawiedliwości (Justitiedepartementet)
Departament Spraw Karnych i Międzynarodowej Współpracy Sądowej (Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete)
Organ Centralny (Centralmyndigheten)
SE-103 33 Stockholm
Telefon: (46-8) 405 45 00
Faks: (46-8) 405 46 76
E-mail: ju.birs@gov.se

Art. 5 – Języki, które są akceptowane przy wypełnianiu formularzy

Formularze można wypełniać nie tylko w języku szwedzkim, ale również w języku angielskim.

Art. 6 – Akceptowane sposoby przekazywania wniosków i innych informacji

Dokumenty można przesyłać do Szwecji pocztą, przesyłką kurierską lub faksem, albo, w następstwie ustaleń dokonanych w konkretnym przypadku, z wykorzystaniem innych środków komunikacji.

Art. 17 – Jednostka centralna lub właściwe władze odpowiedzialne za decyzje w sprawie wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu

Ministerstwo Sprawiedliwości (Justitiedepartementet)
Departament Spraw Karnych i Międzynarodowej Współpracy Sądowej (Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete)
Organ Centralny (Centralmyndigheten)
S-103 33 Stockholm
Telefon: (46-8) 405 45 00
Faks: (46-8) 405 46 76
E-mail: ju.birs@gov.se

Art. 21 – Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 21 ust. 2

Obecnie nie istnieją tego rodzaju umowy lub porozumienia.

Ostatnia aktualizacja: 30/05/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.