Vykonávanie dôkazov

Belgicko

Autor obsahu
Belgicko

POZNÁMKA: Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 je od 1. júla 2022 nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1783.

Oznámenia podľa nového nariadenia možno nájsť tu!


článok 2 – dožiadané súdy

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

článok 3 – ústredný orgán

Ústredným orgánom zodpovedným za vykonávanie úloh uvedených v článku 3 ods. 1 a 3 nariadenia je Service public fédéral Justice (Federálne ministerstvo spravodlivosti).

Service public fédéral Justice (Federálne ministerstvo spravodlivosti)

Service de coopération internationale civile (Útvar pre medzinárodnú spoluprácu v občianskych veciach)

Boulevard de Waterloo, 115

B-1000 Bruxelles

Belgique

Telefón: +32 (2) 542 65 11

Fax: +32 (2) 542 70 06/+32 (2) 542 70 38

E-mail: eu1206ue@just.fgov.be

Jazyky: francúzština, holandčina a angličtina.

článok 5 – jazyky prijateľné na účely vyplnenia tlačív

Tlačivo žiadosti (vzorové tlačivo) a priložené dokumenty na podporenie žiadosti sú napísané alebo preložené do jazyka súdneho obvodu súdu prvého stupňa, ktorému je žiadosť adresovaná.

článok 6 – prostriedky prijateľné pre zasielanie dožiadaní a iných písomností

Technické spôsoby odovzdania akceptované Belgickom:

-poštou

-faxom

článok 17 – ústredný orgán alebo príslušný orgán (orgány) zodpovedný (zodpovedné) za rozhodnutia o žiadostiach o priamy výkon dôkazu

Service public fédéral Justice (Federálne ministerstvo spravodlivosti)
Service de coopération internationale civile (Útvar pre medzinárodnú spoluprácu v občianskych veciach)

Boulevard de Waterloo, 115; 1000 Bruxelles

Telefón: +32 (2) 542 65 11
Fax: +32 (2) 542 70 06/+32 (2) 542 70 38

E-mail: eu1206ue@just.fgov.be

článok 21 – dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 21 ods. 2

Belgicko prehlasuje, že v jeho vzťahoch s ostatnými členskými štátmi má nariadenie vyššiu právnu hodnotu vo veci zahrnutej do jeho oblasti uplatnenia ako tieto dokumenty:

  • Dohovor z 21. júna 1922 medzi Belgickom a Veľkou Britániou o odovzdávaní súdnych a mimosúdnych aktov a určovaní dôkazov;
  • Haagsky dohovor o civilnom konaní z l. marca 1954;
  • Dohovor z 1. marca 1956 medzi Belgickom a Francúzskom o vzájomnej súdnej pomoci v občianskoprávnej a obchodnej oblasti;
  • Dohovor o vymáhaní výživného v cudzine, New York 20. júna 1956;
  • Dohoda z 25. apríla 1959 medzi vládou Belgicka a vládou Spolkovej republiky Nemecko s cieľom uľahčiť uplatňovanie Haagskeho dohovoru o civilnom konaní z 1. marca 1954;
  • Dohovor z 23. októbra 1989 medzi Belgickom a Rakúskom o vzájomnej súdnej pomoci a právnej spolupráci, doplňujúci Haagsky dohovor o civilnom konaní z 1. marca 1954.
Posledná aktualizácia: 04/08/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.