Vykonávanie dôkazov

Belgicko

Autor obsahu
Belgicko

VYHĽADANIE PRÍSLUŠNÉHO SÚDU

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Belgicko

Zadovažovanie/vykonávanie dôkazov


*povinný údaj

článok 2 – dožiadané súdy

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

článok 3 – ústredný orgán

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Ústredným orgánom povereným vykonávaním úloh ustanovených v článku 3 pododseku 1 a pododseku 3 nariadenia je Federálny štátny orgán spravodlivosti.

Service public fédéral Justice

Service d'Entraide judiciaire internationale en matière civile

(Oddelenie vzájomnej medzinárodnej súdnej pomoci v občianskoprávnych záležitostiach)

Boulevard de Waterloo, 115

B-1000 Brusel

BELGICKO

Telefon: 32.2 542.65.11

Fax: 32.2.542.70.06 / 32.2542.70.38

E-mail: eu1206ue@just.fgov.be

Jazykové znalosti: francúzsky, holandský a anglický jazyk.

článok 5 – jazyky prijateľné na účely vyplnenia tlačív

Tlačivo žiadosti (vzorové tlačivo) a priložené dokumenty na podporenie žiadosti sú napísané alebo preložené do jazyka súdneho obvodu súdu prvého stupňa, ktorému je žiadosť adresovaná.

článok 6 – prostriedky prijateľné pre zasielanie dožiadaní a iných písomností

Technické spôsoby odovzdania akceptované Belgickom:

-poštou

-faxom

článok 17 – ústredný orgán alebo príslušný orgán (orgány) zodpovedný (zodpovedné) za rozhodnutia o žiadostiach o priamy výkon dôkazu

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Service public fédéral Justice(Service d'Entraide judiciaire internationale en matière civile)

Boulevard de Waterloo, 115; 1000 Bruxelles

Tel.: 32.2.542.65.11 Fax: 32.2.542.70.06 / 32.2.542.70.38

E-Mail: eu1206ue@just.fgov.be

článok 21 – dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 21 ods. 2

Belgicko prehlasuje, že v jeho vzťahoch s ostatnými členskými štátmi má nariadenie vyššiu právnu hodnotu vo veci zahrnutej do jeho oblasti uplatnenia ako tieto dokumenty:

  • Dohovor z 21. júna 1922 medzi Belgickom a Veľkou Britániou o odovzdávaní súdnych a mimosúdnych aktov a určovaní dôkazov;
  • Haagsky dohovor o civilnom konaní z l. marca 1954;
  • Dohovor z 1. marca 1956 medzi Belgickom a Francúzskom o vzájomnej súdnej pomoci v občianskoprávnej a obchodnej oblasti;
  • Dohovor o vymáhaní výživného v cudzine, New York 20. júna 1956;
  • Dohoda z 25. apríla 1959 medzi vládou Belgicka a vládou Spolkovej republiky Nemecko s cieľom uľahčiť uplatňovanie Haagskeho dohovoru o civilnom konaní z 1. marca 1954;
  • Dohovor z 23. októbra 1989 medzi Belgickom a Rakúskom o vzájomnej súdnej pomoci a právnej spolupráci, doplňujúci Haagsky dohovor o civilnom konaní z 1. marca 1954.
Posledná aktualizácia: 28/07/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.