Vykonávanie dôkazov

Bulharsko

Autor obsahu
Bulharsko

POZNÁMKA: Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 je od 1. júla 2022 nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1783.

Oznámenia podľa nového nariadenia možno nájsť tu!


článok 2 – dožiadané súdy

Žiadosti o vykonávanie dôkazov by sa mali zasielať okresnému súdu (rayonen sad), z ktorého právomoci sa majú dôkazy vykonávať. (Článok 617 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku)

Súd, ktorý môže povoliť priame vykonávanie dôkazov v Bulharskej republike, je krajský súd (okrazhen sad), z ktorého právomoci sa majú dôkazy vykonávať. (Článok 617 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku)

Príslušný súd možno nájsť cez vyhľadávač portálu.

článok 3 – ústredný orgán

Ministerstvo spravodlivosti

Odbor „Medzinárodná právna spolupráca a európske záležitosti“

Oddelenie pre spoluprácu v občianskych veciach

Tel.: +359 2 923 7544

Fax: +359 2 980 9223

Adresa: Ulitsa Slavyanska 1, 1040 Sofia

Bulgaria

článok 5 – jazyky prijateľné na účely vyplnenia tlačív

Žiadosti o vykonávanie dôkazov a vyjadrenia z iných členských štátov by mali byť vypracované v bulharčine alebo by k nim mal byť priložený bulharský preklad. (Článok 618 Občianskeho súdneho poriadku)

článok 6 – prostriedky prijateľné pre zasielanie dožiadaní a iných písomností

Súdy uvedené na zozname podľa článku 2 ods. 2 môžu prijímať žiadosti zaslané: poštou, kuriérskou službou, doporučeným listom s doručenkou a faxom.

článok 17 – ústredný orgán alebo príslušný orgán (orgány) zodpovedný (zodpovedné) za rozhodnutia o žiadostiach o priamy výkon dôkazu

Súd, ktorý môže povoliť priame vykonávanie dôkazov v Bulharskej republike, je krajský súd, z ktorého právomoci sa majú dôkazy vykonávať. (Článok 617 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku)

článok 21 – dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 21 ods. 2

Bulharská republika nemá a neuzavrela s inými členskými štátmi EÚ žiadne dohody či dojednania, ktoré by uľahčovali vykonávanie dôkazov a boli v súlade s týmto nariadením.

Nariadenie má v súvislosti s vykonávaním dôkazov v občianskych a obchodných veciach prednosť pred dohodami, ktoré Bulharská republika uzatvorila s inými členskými štátmi.

Posledná aktualizácia: 08/08/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.