Vykonávanie dôkazov

Chorvátsko

Autor obsahu
Chorvátsko

POZNÁMKA: Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 je od 1. júla 2022 nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1783.

Oznámenia podľa nového nariadenia možno nájsť tu!


článok 2 – dožiadané súdy

Pri vykonávaní dôkazov v Chorvátskej republike je ako dožiadaný súd príslušný:

– mestský súd, v ktorého obvode sa majú vykonať procesné úkony, respektíve len jeden mestský súd alebo len niektoré z mestských súdov v obvode jedného alebo viacerých okresných súdov, ktoré vykonávaním dôkazov v zmysle nariadenia poverí predseda Najvyššieho súdu Chorvátskej republiky.

Zoznam prijímajúcich orgánov v Chorvátskej republike, respektíve názvy, adresy a geografické oblasti príslušných justičných orgánov sa nachádzajú v databáze súdov, ktorá je dostupná na Európskom portále elektronickej justície.

článok 3 – ústredný orgán

Ústredným orgánom zodpovedným za a) doručovanie informácií súdom; b) hľadanie riešenia pri akýchkoľvek ťažkostiach, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s dožiadaním; c) vo výnimočných prípadoch zasielanie dožiadania príslušnému súdu na žiadosť dožadujúceho súdu je:

Ministerstvo spravodlivosti Chorvátskej republiky (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

Tel.: +385 1 371 4000

Fax: +385 1 371 4507

Web: https://mpu.gov.hr/

článok 5 – jazyky prijateľné na účely vyplnenia tlačív

Chorvátska republika prijíma formuláre v chorvátskom jazyku.

článok 6 – prostriedky prijateľné pre zasielanie dožiadaní a iných písomností

Doručovanie dožiadaní a iných oznámení je možné poštou (výnimočne faxom alebo e-mailom).

článok 17 – ústredný orgán alebo príslušný orgán (orgány) zodpovedný (zodpovedné) za rozhodnutia o žiadostiach o priamy výkon dôkazu

Ministerstvo spravodlivosti Chorvátskej republiky (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

10000 Zagreb

Č. tel.: +385 1 371 4000

Fax: +385 1 371 4507

Web: https://mpu.gov.hr/

článok 21 – dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 21 ods. 2

Vzťah k platným alebo budúcim dohovorom alebo dohodám medzi členskými štátmi – zmluvy alebo dohody uzavreté medzi Chorvátskou republikou a členskými štátmi:

– Dohoda medzi Chorvátskou republikou a Slovinskou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach zo 7. februára 1994.

Posledná aktualizácia: 06/03/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.