Vykonávanie dôkazov

Francúzsko

Autor obsahu
Francúzsko

VYHĽADANIE PRÍSLUŠNÉHO SÚDU

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Francúzsko

Zadovažovanie/vykonávanie dôkazov


*povinný údaj

článok 2 – dožiadané súdy

Vo Francúzsku je vybavovanie žiadostí o vykonávanie dôkazov v občianskych a obchodných veciach vo výlučnej právomoci občianskoprávnych súdov prvého stupňa (tribunaux judiciaires).

Územne príslušný občianskoprávny súd prvého stupňa je súd, v rámci ktorého sa má vybaviť žiadosť o vykonávanie dôkazov.

Príslušný súd možno určiť a jeho kontaktné údaje možno získať prostredníctvom Európskeho justičného atlasu uvedeného na webovom sídle e-justice.

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

článok 3 – ústredný orgán

Francúzsko si zvolilo možnosť určiť jeden orgán s celoštátnou právomocou, ktorým je Oddelenie pre vzájomnú pomoc, medzinárodné súkromné právo a právo EÚ (Département de l’entraide, du droit international privé et européen – DEDIPE) na Ministerstve spravodlivosti. Jeho kontaktné údaje sú:

Adresa:

Ministère de la Justice

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)

13 Place Vendôme

75042, PARIS Cedex 01

Tel.: 00 33 (0)1 44 77 61 05

Fax: 00 33 (0)1 44 77 61 22

E-mail: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

článok 5 – jazyky prijateľné na účely vyplnenia tlačív

Formuláre zaslané na občianskoprávne súdy prvého stupňa a na ústredný francúzsky orgán musia byť vyplnené vo francúzštine alebo preložené do francúzštiny.

článok 6 – prostriedky prijateľné pre zasielanie dožiadaní a iných písomností

Žiadosti adresované francúzskym súdom a ústrednému francúzskemu orgánu je možné zaslať poštou, faxom alebo e-mailom.

článok 17 – ústredný orgán alebo príslušný orgán (orgány) zodpovedný (zodpovedné) za rozhodnutia o žiadostiach o priamy výkon dôkazu

Ministère de la Justice

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)

13 Place Vendôme

75042, PARIS Cedex 01

Tel.: 00 33 (0)1 44 77 61 05

Fax: 00 33 (0)1 44 77 61 22

E-mail: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

článok 21 – dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 21 ods. 2

Žiadne.

Posledná aktualizácia: 27/07/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.