Vykonávanie dôkazov

Francúzsko

Autor obsahu
Francúzsko

POZNÁMKA: Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 je od 1. júla 2022 nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1783.

Oznámenia podľa nového nariadenia možno nájsť tu!


článok 2 – dožiadané súdy

Vo Francúzsku je vybavovanie žiadostí o vykonávanie dôkazov v občianskych a obchodných veciach vo výlučnej právomoci občianskoprávnych súdov prvého stupňa (tribunaux judiciaires).

Územne príslušný občianskoprávny súd prvého stupňa je súd, v rámci ktorého sa má vybaviť žiadosť o vykonávanie dôkazov.

Príslušný súd možno určiť a jeho kontaktné údaje možno získať prostredníctvom Európskeho justičného atlasu uvedeného na webovom sídle e-justice.

článok 3 – ústredný orgán

Francúzsko si zvolilo možnosť určiť jeden orgán s celoštátnou právomocou, ktorým je Oddelenie pre vzájomnú pomoc, medzinárodné súkromné právo a právo EÚ (Département de l’entraide, du droit international privé et européen – DEDIPE) na Ministerstve spravodlivosti. Jeho kontaktné údaje sú:

Adresa:

Ministère de la Justice

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)

13 Place Vendôme

75042, PARIS Cedex 01

Tel.: 00 33 (0)1 44 77 61 05

Fax: 00 33 (0)1 44 77 61 22

E-mail: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

článok 5 – jazyky prijateľné na účely vyplnenia tlačív

Formuláre zaslané na občianskoprávne súdy prvého stupňa a na ústredný francúzsky orgán musia byť vyplnené vo francúzštine alebo preložené do francúzštiny.

článok 6 – prostriedky prijateľné pre zasielanie dožiadaní a iných písomností

Žiadosti adresované francúzskym súdom a ústrednému francúzskemu orgánu je možné zaslať poštou, faxom alebo e-mailom.

článok 17 – ústredný orgán alebo príslušný orgán (orgány) zodpovedný (zodpovedné) za rozhodnutia o žiadostiach o priamy výkon dôkazu

Ministère de la Justice

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)

13 Place Vendôme

75042, PARIS Cedex 01

Tel.: 00 33 (0)1 44 77 61 05

Fax: 00 33 (0)1 44 77 61 22

E-mail: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

článok 21 – dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 21 ods. 2

Žiadne.

Posledná aktualizácia: 08/08/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.