Vykonávanie dôkazov

Nemecko

Autor obsahu
Nemecko

POZNÁMKA: Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 je od 1. júla 2022 nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1783.

Oznámenia podľa nového nariadenia možno nájsť tu!


VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Nemecko

Zadovažovanie/vykonávanie dôkazov


*povinný údaj

článok 2 – dožiadané súdy

V zmysle článku 2 ods. 1 nariadenia dožiadaným súdom v Nemeckej spolkovej republike na vykonávanie dôkazov je ten okresný súd (Amtsgericht), v ktorého obvode sa má konanie viesť. Krajinské vlády môžu nariadením prideliť úlohy dožiadaného súdu určitému okresnému súdu pre obvody viacerých okresných súdov.

článok 3 – ústredný orgán

Úlohy ústredného orgánu v každej spolkovej krajine plní orgán určený krajinskou vládou. Spravidla sú ním krajinské justičné správy alebo vyšší krajinský súd (Oberlandesgericht) príslušnej spolkovej krajiny.

článok 5 – jazyky prijateľné na účely vyplnenia tlačív

Dožiadania a oznámenia zasielané podľa tohto nariadenia sa vyhotovujú a formulár (žiadosť) sa vypĺňa len v nemeckom jazyku.

článok 6 – prostriedky prijateľné pre zasielanie dožiadaní a iných písomností

Spôsoby prijímania, ktoré sú dostupné:

– na prijímanie a zasielanie: pošta vrátane súkromných doručovacích služieb, telefax,

– na neoficiálnu komunikáciu: telefón a e-mail.

článok 17 – ústredný orgán alebo príslušný orgán (orgány) zodpovedný (zodpovedné) za rozhodnutia o žiadostiach o priamy výkon dôkazu

Úlohy ústredného orgánu v každej spolkovej krajine plní orgán určený krajinskou vládou. Spravidla sú ním krajinské justičné správy alebo vyšší krajinský súd (Oberlandesgericht) príslušnej spolkovej krajiny.

Posledná aktualizácia: 30/06/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.