Vykonávanie dôkazov

Nemecko

Autor obsahu
Nemecko

VYHĽADANIE PRÍSLUŠNÉHO SÚDU

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Nemecko

Zadovažovanie/vykonávanie dôkazov


*povinný údaj

článok 2 – dožiadané súdy

V zmysle článku 2 ods. 1 nariadenia dožiadaným súdom v Nemeckej spolkovej republike na vykonávanie dôkazov je ten okresný súd (Amtsgericht), v ktorého obvode sa má konanie viesť. Krajinské vlády môžu nariadením prideliť úlohy dožiadaného súdu určitému okresnému súdu pre obvody viacerých okresných súdov.

článok 3 – ústredný orgán

Úlohy ústredného orgánu v každej spolkovej krajine plní orgán určený krajinskou vládou. Spravidla sú ním krajinské justičné správy alebo vyšší krajinský súd (Oberlandesgericht) príslušnej spolkovej krajiny.

článok 5 – jazyky prijateľné na účely vyplnenia tlačív

Dožiadania a oznámenia zasielané podľa tohto nariadenia sa vyhotovujú a formulár (žiadosť) sa vypĺňa len v nemeckom jazyku.

článok 6 – prostriedky prijateľné pre zasielanie dožiadaní a iných písomností

Spôsoby prijímania, ktoré sú dostupné:

– na prijímanie a zasielanie: pošta vrátane súkromných doručovacích služieb, telefax,

– na neoficiálnu komunikáciu: telefón a e-mail.

článok 17 – ústredný orgán alebo príslušný orgán (orgány) zodpovedný (zodpovedné) za rozhodnutia o žiadostiach o priamy výkon dôkazu

Úlohy ústredného orgánu v každej spolkovej krajine plní orgán určený krajinskou vládou. Spravidla sú ním krajinské justičné správy alebo vyšší krajinský súd (Oberlandesgericht) príslušnej spolkovej krajiny.

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

Posledná aktualizácia: 28/06/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.