Vykonávanie dôkazov

Grécko

Autor obsahu
Grécko

POZNÁMKA: Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 je od 1. júla 2022 nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1783.

Oznámenia podľa nového nariadenia možno nájsť tu!


článok 2 – dožiadané súdy

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

článok 3 – ústredný orgán

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Hellenic Ministry of Justice, Τransparency and Human Rights
Ministerstvo spravodlivosti, transparentnosti a ľudských práv
Department of International Judicial Cooperation in Civil and Criminal Cases

Oddelenie medzinárodnej justičnej spolupráce v občianskych a trestných veciach
96 Mesogion Av.
11527 Atény, Grécko

Telephone/Τelefón: +30 210 7767529, +30 210 7767322, +30 210 7767312
Fax: +30 210 7767499
E-mail: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, avasilopoulou@justice.gov.gr

článok 5 – jazyky prijateľné na účely vyplnenia tlačív

Jazyky, v ktorých sa prijímajú sťažnosti: gréčtina.

článok 6 – prostriedky prijateľné pre zasielanie dožiadaní a iných písomností

Poštou a prostriedkami elektronickej komunikácie: faxom a elektronickou poštou

článok 17 – ústredný orgán alebo príslušný orgán (orgány) zodpovedný (zodpovedné) za rozhodnutia o žiadostiach o priamy výkon dôkazu

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Hellenic Ministry of Justice, Τransparency and Human Rights
Ministerstvo spravodlivosti, transparentnosti a ľudských práv
Department of International Judicial Cooperation in Civil and Criminal Cases

Oddelenie medzinárodnej justičnej spolupráce v občianskych a trestných veciach
96 Mesogion Av.
11527 Atény, Grécko

Telephone/Τelefón: +30 210 7767529, +30 210 7767322, +30 210 7767312
Fax: +30 210 7767499
E-mail: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, avasilopoulou@justice.gov.gr

článok 21 – dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 21 ods. 2

– Dohovor medzi Helénskym kráľovstvom a Rakúskou republikou o vzájomnej justičnej spolupráci v oblasti občianskeho a obchodného práva, podpísaný v Aténách 6. decembra 1965 (legislatívne nariadenie č. 137/1969 – vládny vestník, séria I, č. 45/1969)

– Dohovor medzi Gréckom a Nemeckom z 11. mája 1938 „o vzájomnej justičnej pomoci vo veciach občianskeho a obchodného práva“ (zákon o výnimočnom stave č. 1432/1938 – vládny vestník, séria I, č. 399/1938)

– Dohovor medzi Maďarskou ľudovou republikou a Helénskou republikou o justičnej pomoci v občianskych a trestných veciach, podpísaný v Budapešti 8. októbra 1979 (zákon č. 1149/1981 – vládny vestník, séria I, č. 117/1981)

– Dohovor medzi Poľskou ľudovou republikou a Helénskou republikou o justičnej pomoci v občianskych a trestných veciach, podpísaný v Aténách 24. októbra 1979 (zákon č. 1184/1981 – vládny vestník, séria I, č. 198/1981)

– Dohovor medzi Helénskou republikou a Československou socialistickou republikou o justičnej pomoci v občianskych a trestných veciach, podpísaný v Aténách 22. októbra 1980, ktorý je stále v platnosti pre Českú republiku, Slovensko a Grécko (zákon č. 1323/1983 – vládny vestník, séria I, č. 8/1983)

– Dohovor medzi Cyperskou republikou a Helénskou republikou o právnej spolupráci vo veciach občianskeho, rodinného, obchodného a trestného práva, podpísaný v Nikózii 5. marca 1984 (zákon č. 1548/1985 – vládny vestník, séria I, č. 95/1985)

– Dohovor medzi Bulharskou ľudovou republikou a Helénskou republikou o justičnej pomoci v občianskych a trestných veciach, podpísaný v Aténách 10. apríla 1976 (zákon č. 841/1978 – vládny vestník, séria I, č. 228/1978)

– Dohovor medzi Rumunskou socialistickou republikou a Helénskou republikou o justičnej pomoci v občianskych a trestných veciach, podpísaný v Bukurešti 19. októbra 1972 (legislatívne nariadenie č. 429/1974 – vládny vestník, séria I, č. 178/1974)

Posledná aktualizácia: 08/08/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.