Vykonávanie dôkazov

Írsko

Autor obsahu
Írsko

POZNÁMKA: Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 je od 1. júla 2022 nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1783.

Oznámenia podľa nového nariadenia možno nájsť tu!


článok 2 – dožiadané súdy

Príslušný súd na vykonávanie dôkazov podľa tohto nariadenia:

District Court (Okresný súd)

1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

IE-Dublin 7

Tel.: +353 1 888 6152

Fax: +353 1 878 3218

email: MaryO'Mara@courts.ie

Kontaktná osoba: Ms Mary O'Mara

Miestna príslušnosť: V rámci štátu

(Grófstva Dublin, Louth, Meath, Westmeath, Offaly, Wicklow, Wexford, Longford, Laois, Kildare, Carlow, Kilkenny, Cork, Clare, Limerick, Tipperary, Waterford, Kerry, Galway, Roscommon, Mayo, Sligo, Leitrim, Donegal, Cavan, Monaghan).

článok 3 – ústredný orgán

Centrálny orgán zodpovedný za poskytovanie informácií súdom a hľadanie riešenia pri akýchkoľvek ťažkostiach, ktoré môžu nastať.

Courts Service (Služby súdov)

1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

IE-Dublin 7

Tel.: +353 1 888 6152

Fax: +353 1 878 3218

email: MaryO'Mara@courts.ie

Miestna príslušnosť: V rámci štátu

(Grófstva Dublin, Louth, Meath, Westmeath, Offaly, Wicklow, Wexford, Longford, Laois, Kildare, Carlow, Kilkenny, Cork, Clare, Limerick, Tipperary, Waterford, Kerry, Galway, Roscommon, Mayo, Sligo, Leitrim, Donegal, Cavan, Monaghan).

článok 5 – jazyky prijateľné na účely vyplnenia tlačív

Formuláre budú akceptované len v anglickom jazyku.

článok 6 – prostriedky prijateľné pre zasielanie dožiadaní a iných písomností

Žiadosti môžete zasielať poštou, faxom alebo emailom.

článok 17 – ústredný orgán alebo príslušný orgán (orgány) zodpovedný (zodpovedné) za rozhodnutia o žiadostiach o priamy výkon dôkazu

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: bulharčinašpanielčinačeštinadánčinanemčinaestónčinagréčtinafrancúzština.

Riaditeľstvo pre operácie obvodného a okresného súdu

Courts Service,

4th Floor Phoenix House,

15 – 24 Phoenix St. North,

Smithfield, Dublin 7

Tel.: +3531 888 6045/+353 1 888 6069

Fax: +353 1 888 6063

Email: PatMoynan@courts.ie

článok 21 – dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 21 ods. 2

Žiadne

Posledná aktualizácia: 12/12/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.