Vykonávanie dôkazov

Taliansko

Autor obsahu
Taliansko

POZNÁMKA: Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 je od 1. júla 2022 nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1783.

Oznámenia podľa nového nariadenia možno nájsť tu!


článok 2 – dožiadané súdy

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

článok 3 – ústredný orgán

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Ministerstvo spravodlivosti)

Dipartimento Affari di Giustizia (odbor súdnych záležitostí)

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria (Generálne riaditeľstvo pre medzinárodné záležitosti a justičnú spoluprácu)

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale (Úrad 1 – Medzinárodná justičná spolupráca)

Tel.: +39 06 6885 2633

Fax: +39 06 6889 7529

Email: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70 – 00186 Roma

článok 5 – jazyky prijateľné na účely vyplnenia tlačív

Taliančina

alebo: formulár vyplnený v jazyku žiadajúcej krajiny, ak je spolu s ním zaslaný taliansky preklad overený orgánom verejnej moci alebo úradným prekladateľom.

článok 6 – prostriedky prijateľné pre zasielanie dožiadaní a iných písomností

Žiadosti súvisiace s vykonávaním dôkazov sa môžu zasielať poštou alebo faxom.

článok 17 – ústredný orgán alebo príslušný orgán (orgány) zodpovedný (zodpovedné) za rozhodnutia o žiadostiach o priamy výkon dôkazu

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Ministerstvo spravodlivosti)

Dipartimento Affari di Giustizia (odbor súdnych záležitostí)

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria (Generálne riaditeľstvo pre medzinárodné záležitosti a justičnú spoluprácu)

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale (Úrad 1 – Medzinárodná justičná spolupráca)

Tel.: +39 06 6885 2633

Fax: +39 06 6889 7529

Email: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70 – 00186 Roma

článok 21 – dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 21 ods. 2

Taliansko nemá v úmysle využiť možnosť ponechať v platnosti alebo uzatvárať dohody či dojednania s inými členskými štátmi EÚ, ktoré by uľahčovali vykonávanie dôkazov, keďže je názoru, že ustanovenia uvedené v nariadení (ES) č. 1206/2001 sú primerané a vhodné.

Posledná aktualizácia: 08/08/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.