Vykonávanie dôkazov

Litva

Autor obsahu
Litva

POZNÁMKA: Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 je od 1. júla 2022 nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1783.

Oznámenia podľa nového nariadenia možno nájsť tu!


článok 2 – dožiadané súdy

Dožiadané súdy sú súdy prvého stupňa: okresné súdy a, v prípadoch stanovených právnymi predpismi, regionálne súdy. Regionálne súdy konajúce ako súdy prvého stupňa prerokúvajú občianskoprávne veci:

1. týkajúce sa nárokov na sumy prekračujúce 43 500 EUR okrem vecí týkajúcich sa rodinného práva, pracovnoprávnych vzťahov alebo kompenzácie za nemajetkovú ujmu;

2. týkajúce sa morálnych právnych vzťahov v zmysle autorských práv;

3. týkajúce sa právnych vzťahov vyplývajúcich z občianskeho verejného obstarávania;

4. týkajúce sa konkurzu a reštrukturalizácie okrem vecí týkajúcich sa konkurzu fyzických osôb;

5. veci, v ktorých je jedným z účastníkov cudzí štát;

6. týkajúce sa nárokov súvisiacich s povinným predajom akcií (úrokov, akcií členov);

7. týkajúce sa nárokov súvisiacich s prešetrovaním činností právneho subjektu;

8. týkajúce sa kompenzácie za hmotnú a nehmotnú ujmu, ktorá vznikla nedodržiavaním stanovených práv pacientov;

9. iné občianskoprávne veci, ktoré sa podľa právnych predpisov prerokúvajú na regionálnych súdoch ako na súdoch prvého stupňa.

článok 3 – ústredný orgán

Ústredným orgánom je: Ministerstvo spravodlivosti Litovskej republiky

the Ministry of Justice of the Republic of Lithuania
Gedimimo pr. 30
LT-01104 Vilnius

Telefón: +370 5 266 2984/+370 5 266 2938/+370 5 266 2942/+370 5 266 2941
Fax: +370 5 262 59 40/+370 5 2662854
E-mail: rastine@tm.lt

článok 5 – jazyky prijateľné na účely vyplnenia tlačív

Okrem tlačív vyplnených v litovčine prijíma Litovská republika tlačivá v angličtine alebo vo francúzštine.

článok 6 – prostriedky prijateľné pre zasielanie dožiadaní a iných písomností

Žiadosti o vykonávanie dôkazov sa prijímajú poštou alebo faxom.

článok 17 – ústredný orgán alebo príslušný orgán (orgány) zodpovedný (zodpovedné) za rozhodnutia o žiadostiach o priamy výkon dôkazu

Ministry of Justice of the Republic of Lithuania
Gedimimo pr. 30
LT-01104 Vilnius

Telefón: +370 5 266 2984/+370 5 266 2938/+370 5 266 2942/+370 5 266 2941
Fax: +370 5 262 59 40/+370 5 2662854
E-mail: rastine@tm.lt

článok 21 – dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 21 ods. 2

Litovská republika neuzavrela s členskými štátmi žiadne dohody ani neprijala opatrenia na podporu ďalšieho vykonávania dôkazov podľa článku 21 ods. 2.

Posledná aktualizácia: 08/08/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.