Vykonávanie dôkazov

Luxembursko

Autor obsahu
Luxembursko

POZNÁMKA: Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 je od 1. júla 2022 nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1783.

Oznámenia podľa nového nariadenia možno nájsť tu!


článok 3 – ústredný orgán

Ústredný orgán:

Parquet Général
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Telefón: +352 475 981 2336
Fax: +352 470 550
E-mail: parquet.general@justice.etat.lu

článok 5 – jazyky prijateľné na účely vyplnenia tlačív

Luxembursko akceptuje tlačivá žiadosti vyplnené v nemeckom alebo vo francúzskom jazyku.

článok 6 – prostriedky prijateľné pre zasielanie dožiadaní a iných písomností

Luxembursko akceptuje tlačivá doručené:

– poštou,

– faxom.

článok 17 – ústredný orgán alebo príslušný orgán (orgány) zodpovedný (zodpovedné) za rozhodnutia o žiadostiach o priamy výkon dôkazu

Ústredný orgán:

Parquet Général
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Telefón: +352 475 981 2336
Fax: +352 470 550
E-mail: parquet.general@justice.etat.lu

článok 21 – dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 21 ods. 2

  • Dodatočná dohoda zo 17. marca 1972 medzi Luxemburským veľkovojvodstvom a Rakúskou republikou k Haagskemu dohovoru z 1. marca 1954 o občianskom konaní.
  • Výmena vyhlásení z 23. júla 1956 medzi Francúzskom a Luxemburskom o postupovaní dožiadaní.
Posledná aktualizácia: 12/12/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.