Vykonávanie dôkazov

Malta

Autor obsahu
Malta

POZNÁMKA: Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 je od 1. júla 2022 nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1783.

Oznámenia podľa nového nariadenia možno nájsť tu!


článok 2 – dožiadané súdy

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

článok 3 – ústredný orgán

Office of the State Advocate, Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, Valletta VLT1311

Tel:       00356 22265000

Email: info@stateadvocate.mt

článok 5 – jazyky prijateľné na účely vyplnenia tlačív

Úradný jazyk: angličtina.

článok 6 – prostriedky prijateľné pre zasielanie dožiadaní a iných písomností

Súd môže prijímať žiadosti zasielané prostredníctvom elektronickej pošty a faxom.

článok 17 – ústredný orgán alebo príslušný orgán (orgány) zodpovedný (zodpovedné) za rozhodnutia o žiadostiach o priamy výkon dôkazu

Office of the State Advocate, Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, Valletta VLT1311

Tel:       00356 22265000

Email: info@stateadvocate.mt

článok 21 – dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 21 ods. 2

Dohoda: žiadna.

Posledná aktualizácia: 15/06/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.