Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku poľština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
  Swipe to change

  Vykonávanie dôkazov

  Poľsko

  Autor obsahu
  Poľsko

  POZNÁMKA: Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 je od 1. júla 2022 nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1783.

  Oznámenia podľa nového nariadenia možno nájsť tu!


  článok 2 – dožiadané súdy

  Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
  Zoznam príslušných orgánov

  článok 3 – ústredný orgán

  Ústredným orgánom uvedeným v článku 3 je: Ministerstvo spravodlivosti – Oddelenie medzinárodnej spolupráce a ľudských práv (Ministerstwo Sprawiedliwości/Departament Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego)

  Ministerstvo spravodlivosti (Ministerstwo Sprawiedliwości)
  Oddelenie medzinárodnej spolupráce a ľudských práv (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)
  Al. Ujazdowskie 11
  00-950 Warszawa
  Tel./fax: +48 22 239 0870, +48 22 628 0949
  E-mail: dwmpc@ms.gov.pl

  Jazyky: poľština, angličtina, nemčina a francúzština

  článok 5 – jazyky prijateľné na účely vyplnenia tlačív

  Jazykom podľa článku 5, v ktorom sa prijímajú žiadosti, je poľština.

  článok 6 – prostriedky prijateľné pre zasielanie dožiadaní a iných písomností

  Dokumenty možno zasielať výlučne poštou.

  článok 17 – ústredný orgán alebo príslušný orgán (orgány) zodpovedný (zodpovedné) za rozhodnutia o žiadostiach o priamy výkon dôkazu

  Ministerstvo spravodlivosti (Ministerstwo Sprawiedliwości)

  Oddelenie medzinárodnej spolupráce a ľudských práv (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)

  Al. Ujazdowskie 11

  00-950 Warszawa

  Tel./fax: +48 22 239 0870, +48 22 628 0949

  článok 21 – dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 21 ods. 2

  nevzťahuje sa

  Posledná aktualizácia: 21/12/2023

  Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.