Vykonávanie dôkazov

Poľsko

Autor obsahu
Poľsko

POZNÁMKA: Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 je od 1. júla 2022 nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1783.

Oznámenia podľa nového nariadenia možno nájsť tu!


článok 2 – dožiadané súdy

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

článok 3 – ústredný orgán

Ústredným orgánom uvedeným v článku 3 je: Ministerstvo spravodlivosti – Oddelenie medzinárodnej spolupráce a ľudských práv (Ministerstwo Sprawiedliwości/Departament Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego)

Ministerstvo spravodlivosti (Ministerstwo Sprawiedliwości)
Oddelenie medzinárodnej spolupráce a ľudských práv (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
Tel./fax: +48 22 239 0870, +48 22 628 0949
E-mail: dwmpc@ms.gov.pl

Jazyky: poľština, angličtina, nemčina a francúzština

článok 5 – jazyky prijateľné na účely vyplnenia tlačív

Jazykom podľa článku 5, v ktorom sa prijímajú žiadosti, je poľština.

článok 6 – prostriedky prijateľné pre zasielanie dožiadaní a iných písomností

Dokumenty možno zasielať výlučne poštou.

článok 17 – ústredný orgán alebo príslušný orgán (orgány) zodpovedný (zodpovedné) za rozhodnutia o žiadostiach o priamy výkon dôkazu

Ministerstvo spravodlivosti (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Oddelenie medzinárodnej spolupráce a ľudských práv (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Tel./fax: +48 22 239 0870, +48 22 628 0949

článok 21 – dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 21 ods. 2

nevzťahuje sa

Posledná aktualizácia: 21/12/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.