Vykonávanie dôkazov

Portugalsko

Autor obsahu
Portugalsko

POZNÁMKA: Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 je od 1. júla 2022 nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1783.

Oznámenia podľa nového nariadenia možno nájsť tu!


článok 2 – dožiadané súdy

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

článok 3 – ústredný orgán

Generálne riaditeľstvo pre správu súdnictva (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Pisos 0, 9-14

PT - 1990-097 LISBOA

Tel.: +351 217906500 – +351 217906200/1

Fax: +351 211545116 – +351 211545100

E-mail: correio@dgaj.mj.pt

Webová lokalita: https://dgaj.justica.gov.pt/

článok 5 – jazyky prijateľné na účely vyplnenia tlačív

Vzorové formuláre musia byť vyplnené v portugalčine alebo španielčine.

článok 6 – prostriedky prijateľné pre zasielanie dožiadaní a iných písomností

Žiadosti a iné oznámenia sa môžu doručovať:

poštou

faxom

telematickými prostriedkami

Tieto spôsoby sa môžu použiť v naliehavých prípadoch:

telegram

telefonát (po ktorom nasleduje písomný dokument)

iné analogické komunikačné prostriedky

článok 17 – ústredný orgán alebo príslušný orgán (orgány) zodpovedný (zodpovedné) za rozhodnutia o žiadostiach o priamy výkon dôkazu

Príslušným orgánom pre posudzovanie dožiadaní o priame dokazovanie je ústredný orgán:

Generálne riaditeľstvo pre správu súdnictva (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Torre H

1990-097 LISBOA

Portugalsko

Tel.: +351 217906200

Fax: +351 211545100/60

E-mail: correio@dgaj.mj.pt

Webová lokalita: https://dgaj.justica.gov.pt/

článok 21 – dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 21 ods. 2

V súlade s článkom 21 ods. 3 sú priložené kópie dekrétu č. 14/98 z 27. mája 1998, oznámenia 274/98zoznamu č. 73/2000, ktoré sa týkajú Dohody medzi Portugalskou republikou a Španielskym kráľovstvom o justičnej spolupráci v trestných a občianskych veciach.

Posledná aktualizácia: 07/04/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.