Vykonávanie dôkazov

Rumunsko

Autor obsahu
Rumunsko

POZNÁMKA: Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 je od 1. júla 2022 nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1783.

Oznámenia podľa nového nariadenia možno nájsť tu!


článok 2 – dožiadané súdy

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Príslušným rumunským orgánom prijímania žiadostí je okresný súd, v ktorého obvode sa nachádza dôkaz, ktorého vykonanie orgány členských štátov Európskej únie žiadajú.

článok 3 – ústredný orgán

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Ústredný orgán

Ústredným rumunským orgánom je ministerstvo spravodlivosti.

Ministerstvo spravodlivosti (Ministerul Justiţiei)

Riaditeľstvo pre medzinárodné právo a justičnú spoluprácu (Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară)

Oddelenie pre medzinárodnú justičnú spoluprácu v občianskych veciach (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă)

Str. Apollodor 17, Sector 5, Bucharest 050741

Tel.: + 40372041077 Sekretariát

Tel.: + 40372041083, + 40372041218 [Oddelenie pre medzinárodnú justičnú spoluprácu v občianskych a obchodných veciach (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială)]

Fax: + 40372041079; + 40372041084

E-mail: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

článok 5 – jazyky prijateľné na účely vyplnenia tlačív

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Žiadosti a iné oznámenia sa zasielajú v rumunskom jazyku.

článok 6 – prostriedky prijateľné pre zasielanie dožiadaní a iných písomností

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Písomnosti sa môžu prijímať, ak sú zaslané poštou alebo faxom.

článok 17 – ústredný orgán alebo príslušný orgán (orgány) zodpovedný (zodpovedné) za rozhodnutia o žiadostiach o priamy výkon dôkazu

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Ministerstvo spravodlivosti (Ministerul Justiţiei)

Riaditeľstvo pre medzinárodné právo a justičnú spoluprácu

Oddelenie pre medzinárodnú justičnú spoluprácu v občianskych veciach

Str. Apollodor 17, Sector 5, Bucharest 050741

Tel.: + 40372041077 Sekretariát

Tel.: + 40372041083, + 40372041218 (Oddelenie pre medzinárodnú justičnú spoluprácu v občianskych a obchodných veciach)

Fax: + 40372041079

E-mail: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

článok 21 – dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 21 ods. 2

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Neuplatňuje sa

Posledná aktualizácia: 14/02/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.